2 Kings 18
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi bish·nat sha·losh, le·ho·v·she·a' ben-e·lah me·lech yis·ra·'el; ma·lach chiz·ki·yah ven-a·chaz me·lech ye·hu·dah. 2ben-es·rim ve·cha·mesh sha·nah ha·yah ve·ma·le·chov, ve·'es·rim va·te·sha sha·nah, ma·lach bi·ru·sha·lim; ve·shem im·mov, a·vi bat-ze·char·yah. 3vai·ya·'as hai·ya·shar be·'ei·nei ha·shem; ke·chol a·sher-a·sah da·vid a·viv. 4hu he·sir et-hab·ba·mo·vt ve·shib·bar et-ham·ma·tze·vot, ve·cha·rat et-ha·'a·she·rah; ve·chit·tat ne·chash han·ne·cho·shet a·sher-a·sah mo·sheh ki ad-hai·ya·mim ha·hem·mah hai·u ve·nei-yis·ra·'el me·kat·te·rim lov, vai·yik·ra-lov ne·chush·tan. 5ba·shem e·lo·hei-yis·ra·'el ba·tach; ve·'a·cha·rav lo-ha·yah cha·mo·hu be·chol mal·chei ye·hu·dah, va·'a·sher hai·u le·fa·nav. 6vai·yid·bak ba·shem, lo-sar me·'a·cha·rav; vai·yish·mor mitz·vo·tav, a·sher-tziv·vah ha·shem et-mo·sheh.

7ve·ha·yah ha·shem im·mov, be·chol a·sher-ye·tze yas·kil; vai·yim·rod be·me·lech-a·shur ve·lo a·va·dov. 8hu-hik·kah et-pe·lish·tim ad-az·zah ve·'et-ge·vu·lei·ha; mim·mig·dal no·vtz·rim ad-ir miv·tzar. f

9vay·hi ba·sha·nah ha·re·vi·'it lam·me·lech chiz·ki·ya·hu, hi ha·sha·nah ha·she·vi·'it, le·ho·v·she·a' ben-e·lah me·lech yis·ra·'el; a·lah shal·man·'e·ser me·lech-a·shur al-sho·me·ro·vn vai·ya·tzar a·lei·ha. 10vai·yil·ke·du·ha mik·tzeh sha·losh sha·nim, bish·nat-shesh le·chiz·ki·yah; hi she·nat-te·sha le·ho·v·she·a' me·lech yis·ra·'el, nil·ke·dah sho·me·ro·vn. 11vai·ye·gel me·lech-a·shur et-yis·ra·'el a·shu·rah; vai·yan·chem bach·lach u·ve·cha·vo·vr ne·har go·v·zan ve·'a·rei ma·dai. 12al a·sher lo-sha·me·'u be·ko·vl ha·shem e·lo·hei·hem, vai·ya·'av·ru et-be·ri·tov, et kol-a·sher tziv·vah, mo·sheh e·ved ha·shem; ve·lo sha·me·'u ve·lo a·su. f

13u·ve·'ar·ba es·reh sha·nah lam·me·lech chiz·ki·yah a·lah san·che·riv me·lech-a·shur al kol-a·rei ye·hu·dah hab·be·tzu·ro·vt vai·yit·pe·sem. 14vai·yish·lach chiz·ki·yah me·lech-ye·hu·dah el-me·lech-a·shur la·chi·shah le·mor cha·ta·ti shuv me·'a·lai, et a·sher-tit·ten a·lai es·sa; vai·ya·sem me·lech-a·shur al-chiz·ki·yah me·lech-ye·hu·dah she·losh me·'o·vt kik·kar-ke·sef, u·she·lo·shim kik·kar za·hav. 15vai·yit·ten chiz·ki·yah, et-kol-hak·ke·sef han·nim·tza veit-ha·shem; u·ve·'o·tze·ro·vt beit ham·me·lech. 16ba·'et ha·hi ki·tzatz chiz·ki·yah et-dal·to·vt hei·chal ha·shem ve·'et-ha·'o·me·no·vt, a·sher tzip·pah, chiz·ki·yah me·lech ye·hu·dah; vai·yit·te·nem le·me·lech a·shur. f

17vai·yish·lach me·lech-a·shur et-tar·tan ve·'et-rav-sa·ris ve·'et-rav-sha·keh min-la·chish el-ham·me·lech chiz·ki·ya·hu be·cheil ka·ved ye·ru·sha·lim; vai·ya·'a·lu vai·ya·vo·'u ye·ru·sha·lim, vai·ya·'a·lu vai·ya·vo·'u vai·ya·'am·du bit·'a·lat hab·be·re·chah ha·'el·yo·v·nah, a·sher bim·sil·lat se·deh cho·v·ves. 18vai·yik·re·'u el-ham·me·lech, vai·ye·tze a·le·hem el·ya·kim ben-chil·ki·ya·hu a·sher al-hab·ba·yit; ve·shev·nah has·so·fer, ve·yo·v·'ach ben-a·saf ham·maz·kir.

19vai·yo·mer a·le·hem rav-sha·keh, im·ru-na el-chiz·ki·ya·hu; koh-a·mar ham·me·lech hag·ga·do·vl me·lech a·shur, mah hab·bit·ta·cho·vn haz·zeh a·sher ba·ta·che·ta. 20a·mar·ta ach-de·var-se·fa·ta·yim, e·tzah u·ge·vu·rah lam·mil·cha·mah; at·tah al-mi va·tach·ta, ki ma·rad·ta bi. 21at·tah hin·neh va·tach·ta le·cha al-mish·'e·net hak·ka·neh ha·ra·tzutz haz·zeh al-mitz·ra·yim, a·sher yis·sa·mech ish a·lav, u·va ve·chap·pov u·ne·ka·vah; ken par·'oh me·lech-mitz·ra·yim, le·chol-hab·bo·te·chim a·lav. 22ve·chi-to·me·run e·lai, el-ha·shem e·lo·hei·nu ba·ta·che·nu; ha·lo·v-hu a·sher he·sir chiz·ki·ya·hu et-ba·mo·tav ve·'et-miz·be·cho·tav, vai·yo·mer li·hu·dah ve·li·ru·sha·lim, lif·nei ham·miz·be·ach haz·zeh, tish·ta·cha·vu bi·ru·sha·lim. 23ve·'at·tah hit·'a·rev na, et-a·do·ni et-me·lech a·shur; ve·'et·te·nah le·cha al·pa·yim su·sim, im-tu·chal la·tet le·cha ro·che·vim a·lei·hem. 24ve·'eich ta·shiv et pe·nei fa·chat a·chad av·dei a·do·ni hak·ke·tan·nim; vat·tiv·tach le·cha al-mitz·ra·yim, le·re·chev u·le·fa·ra·shim. 25at·tah ha·mib·bal·'a·dei ha·shem, a·li·ti al-ham·ma·ko·vm haz·zeh le·hash·chi·tov; ha·shem a·mar e·lai, a·leh al-ha·'a·retz haz·zot ve·hash·chi·tah.

26vai·yo·mer el·ya·kim ben-chil·ki·ya·hu ve·shev·nah ve·yo·v·'ach el-rav-sha·keh dab·ber-na el-a·va·dei·cha a·ra·mit, ki sho·me·'im a·na·che·nu; ve·'al-te·dab·ber im·ma·nu ye·hu·dit, be·'a·ze·nei ha·'am, a·sher al-ha·cho·mah. 27vai·yo·mer a·lei·hem rav-sha·keh ha·'al a·do·nei·cha ve·'e·lei·cha she·la·cha·ni a·do·ni, le·dab·ber et-had·de·va·rim ha·'el·leh; ha·lo al-ha·'a·na·shim hai·yo·she·vim al-ha·cho·mah, le·'e·chol et cha·rei·hem ch tzo·v·'a·tam k ve·lish·to·vt et- shei·nei·hem ch mei·mei k rag·lei·hem k im·ma·chem.

28vai·ya·'a·mod rav-sha·keh, vai·yik·ra ve·ko·vl-ga·do·vl ye·hu·dit; vay·dab·ber vai·yo·mer, shim·'u de·var-ham·me·lech hag·ga·do·vl me·lech a·shur. 29koh a·mar ham·me·lech, al-ya·shi la·chem chiz·ki·ya·hu; ki-lo yu·chal, le·ha·tzil et·chem mi·ya·dov. 30ve·'al-yav·tach et·chem chiz·ki·ya·hu el-ha·shem le·mor, ha·tzel ya·tzi·le·nu ha·shem; ve·lo tin·na·ten et-ha·'ir haz·zot, be·yad me·lech a·shur. 31al-tish·me·'u el-chiz·ki·ya·hu; ki choh a·mar me·lech a·shur a·su-it·ti ve·ra·chah u·tze·'u e·lai, ve·'ich·lu ish-gaf·nov ve·'ish te·'e·na·tov, u·she·tu ish mei-vo·v·rov. 32ad-bo·'i ve·la·kach·ti et·chem el-e·retz ke·'ar·tze·chem e·retz da·gan ve·ti·ro·vsh e·retz le·chem u·che·ra·mim e·retz zeit yitz·har u·de·vash, vich·yu ve·lo ta·mu·tu; ve·'al-tish·me·'u el-chiz·ki·ya·hu, ki-yas·sit et·chem le·mor, ha·shem ya·tzi·le·nu. 33ha·ha·tzel hi·tzi·lu e·lo·hei hag·go·v·yim ish et-ar·tzov; mi·yad me·lech a·shur. 34ai·yeh e·lo·hei cha·mat ve·'ar·pad ai·yeh e·lo·hei se·far·va·yim he·na ve·'iv·vah; ki-hi·tzi·lu et-sho·me·ro·vn mi·ya·di. 35mi be·chol-e·lo·hei ha·'a·ra·tzo·vt, a·sher-hi·tzi·lu et-ar·tzam mi·ya·di; ki-ya·tzil ha·shem et-ye·ru·sha·lim mi·ya·di.

36ve·he·che·ri·shu ha·'am, ve·lo-a·nu o·tov da·var; ki-mitz·vat ham·me·lech hi le·mor lo ta·'a·nu·hu. 37vai·ya·vo el·ya·kim ben-chil·ki·yah a·sher-al-hab·ba·yit ve·shev·na has·so·fer ve·yo·v·'ach ben-a·saf ham·maz·kir el-chiz·ki·ya·hu ke·ru·'ei ve·ga·dim; vai·yag·gi·du lov, div·rei rav-sha·keh.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Kings 17
Top of Page
Top of Page