Yesha'yah 26
Isaiah 26 WLC
1ביום ההוא יושר השיר־הזה בארץ יהודה עיר עז־לנו ישועה ישית חומות וחל׃

2פתחו שערים ויבא גוי־צדיק שמר אמנים׃

3יצר סמוך תצר שלום ׀ שלום כי בך בטוח׃

4בטחו ביהוה עדי־עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

5כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד־ארץ יגיענה עד־עפר׃

6תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים׃

7ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס׃

8אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות־נפש׃

9נפשי אויתיך בלילה אף־רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃

10יחן רשע בל־למד צדק בארץ נכחות יעול ובל־יראה גאות יהוה׃ ס

11יהוה רמה ידך בל־יחזיון יחזו ויבשו קנאת־עם אף־אש צריך תאכלם׃ ס

12יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל־מעשינו פעלת לנו׃

13יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד־בך נזכיר שמך׃

14מתים בל־יחיו רפאים בל־יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל־זכר למו׃

15יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל־קצוי־ארץ׃

16יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃

17כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃

18הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל־נעשה ארץ ובל־יפלו ישבי תבל׃

19יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל׃ ס

20לך עמי בא בחדריך וסגר [דלתיך כ] (דלתך ק) בעדך חבי כמעט־רגע עד־ [יעבור כ] (יעבר־זעם׃ ק)

21כי־הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב־הארץ עליו וגלתה הארץ את־דמיה ולא־תכסה עוד על־הרוגיה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Isaiah 25
Top of Page
Top of Page