Yesha'yah 27
Isaiah 27 WLC
1ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את־התנין אשר בים׃ ס

2ביום ההוא כרם חמד ענו־לה׃

3אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה׃

4חמה אין לי מי־יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד׃

5או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה־לי׃

6הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני־תבל תנובה׃ ס

7הכמכת מכהו הכהו אם־כהרג הרגיו הרג׃

8בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים׃

9לכן בזאת יכפר עון־יעקב וזה כל־פרי הסר חטאתו בשומו ׀ כל־אבני מזבח כאבני־גר מנפצות לא־יקמו אשרים וחמנים׃

10כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה׃

11ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם־בינות הוא על־כן לא־ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃ ס

12והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד־נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל׃ ס 13והיה ׀ ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Isaiah 26
Top of Page
Top of Page