Devarim 22
Deuteronomy 22 WLC
1לא־תראה את־שור אחיך או את־שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך׃ 2ואם־לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל־תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו׃ 3וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל־אבדת אחיך אשר־תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם׃ ס 4לא־תראה את־חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו׃ ס

5לא־יהיה כלי־גבר על־אשה ולא־ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל־עשה אלה׃ פ

6כי יקרא קן־צפור ׀ לפניך בדרך בכל־עץ ׀ או על־הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על־האפרחים או על־הביצים לא־תקח האם על־הבנים׃ 7שלח תשלח את־האם ואת־הבנים תקח־לך למען ייטב לך והארכת ימים׃ ס

8כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא־תשים דמים בביתך כי־יפל הנפל ממנו׃ ס

9לא־תזרע כרמך כלאים פן־תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם׃ ס

10לא־תחרש בשור־ובחמר יחדו׃ ס

11לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו׃ ס

12גדלים תעשה־לך על־ארבע כנפות כסותך אשר תכסה־בה׃ ס

13כי־יקח איש אשה ובא אליה ושנאה׃ 14ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע ואמר את־האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא־מצאתי לה בתולים׃ 15ולקח אבי [הנער כ] (הנערה ק) ואמה והוציאו את־בתולי [הנער כ] (הנערה ק) אל־זקני העיר השערה׃ 16ואמר אבי [הנער כ] (הנערה ק) אל־הזקנים את־בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה׃ 17והנה־הוא שם עלילת דברים לאמר לא־מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר׃ 18ולקחו זקני העיר־ההוא את־האיש ויסרו אתו׃ 19וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו־תהיה לאשה לא־יוכל לשלחה כל־ימיו׃ ס

20ואם־אמת היה הדבר הזה לא־נמצאו בתולים [לנער כ] (לנערה׃ ק) 21והוציאו את־ [הנער כ] (הנערה ק) אל־פתח בית־אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי־עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך׃ ס

22כי־ימצא איש שכב ׀ עם־אשה בעלת־בעל ומתו גם־שניהם האיש השכב עם־האשה והאשה ובערת הרע מישראל׃ ס

23כי יהיה [נער כ] (נערה ק) בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה׃ 24והוצאתם את־שניהם אל־שער ׀ העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את־ [הנער כ] (הנערה ק) על־דבר אשר לא־צעקה בעיר ואת־האיש על־דבר אשר־ענה את־אשת רעהו ובערת הרע מקרבך׃ ס

25ואם־בשדה ימצא האיש את־ [הנער כ] (הנערה ק) המארשה והחזיק־בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר־שכב עמה לבדו׃ 26[ולנער כ] (ולנערה ק) לא־תעשה דבר אין [לנער כ] (לנערה ק) חטא מות כי כאשר יקום איש על־רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה׃ 27כי בשדה מצאה צעקה [הנער כ] (הנערה ק) המארשה ואין מושיע לה׃ ס

28כי־ימצא איש [נער כ] (נערה ק) בתולה אשר לא־ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו׃ 29ונתן האיש השכב עמה לאבי [הנער כ] (הנערה ק) חמשים כסף ולו־תהיה לאשה תחת אשר ענה לא־יוכל שלחה כל־ימיו׃ ס

30לא־יקח איש את־אשת אביו ולא יגלה כנף אביו׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Deuteronomy 21
Top of Page
Top of Page