Revelation 11
Uma New Testament
1Oti toe rawai' -a hameha' lua' to hewa pohuka', pai' Alata'ala mpo'uli' -ka: "Hilou-moko mpohuka' Tomi Pepuea' hante meja' pontunua dupa'. Bila' ba hangkuja kawori' -ra to mepue' hi rala-na. 2Aga pelele' moto berewe to hi mali Tomi Pepuea', neo' nuhuka'. Apa' berewe toe ria, tungkai' rawai' -raka tauna to uma mpo'incai-a. Hira' mpai' mpolisa ngata to moroli' toe rala-na opo' mpulu' romula. 3Nto'u toe mpai', kusuro rodua sabi' -ku hilou mpokeni Lolita-ku. Sabi' -ku to rodua toera moheai pohea mo'eta, hewa to rapake' tauna to susa' nono-ra, pai' -ra mpokeni Lolita-ku rala-na hancobu ro'atu ono mpulu' eo." 4Sabi' to rodua toera, rarapai' -ki rongkaju kaju zaitun pai' romeha' witi' lampu to mokore hi nyanyoa Alata'ala, Pue' humalili' dunia'. 5Ria baraka' -ra mpopehupa' apu ngkai rala nganga-ra mpopatehi hema-hema to doko' mpobabehi to dada'a hi hira'. Hewa toe oa' -mi kamate bali' -ra to doko' mpobabehi to dada'a hi hira'. 6Ria kuasa-ra mpo'ompo langi' bona neo' dungku uda bula-ra mpokeni Lolita Pue'. Mokuasa wo'o-ra hi butu halu' bona ue mobali' jadi' raa'. Ria tena kuasa-ra mposerohi dunia' hante wori' nyala pesesa', nto'uma konoa-ra mpobabehi.

7Kahudu-ra mpokeni Lolita Pue', tumai-imi binata to dada'a mpo'ewa-ra, mpodagi pai' mpatehi-ra. (Binata to dada'a toei, binata to mehupa' mpai' ngkai wulou'laa to uma tepetudu kanala-na.) 8Ka'oti-ra sabi' to rodua toera rapatehi, kiu-ra rapelele' wae moto-mi mparangojo hi ohea ngata bohe. (Ngata to bohe toe, ngata karaparikaa' Pue' -ra. Ane mowalatu, ngata toe rarapai' -ki ngata Sodom pai' Mesir owi, apa' dada'a ihi' ngata toera.) 9Tauna ngkai humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa, mpohilo kiu-ra ngojo-ngojo hi ohea rala-na tolu eo hantanga', apa' uma hema to rapiliu mpotana kiu-ra toe. 10Goe' -ramo tauna to dada'a to mo'oha' hi dunia' mpokagoe' kamate-ra sabi' to rodua toera. Mosusa' pai' momeparasee-ramo, apa' mate-ramo nabi to rodua toera to ntora mposesa' -ra.

11Timpaliu tolu eo hantanga' toe, rata-mi inoha' to mepotuwu' ngkai Alata'ala. Inoha' toe mesua' hi rala sabi' to rodua toera, alaa-na tuwu' nculii' -ramo, memata pai' mokore. Wulunga-ramo hawe'ea tauna to mpohilo. 12Oti toe, ra'epe topololita hi suruga to mekio' mpesukui mpokio' to rodua toera, na'uli' -raka: "Ngkahe' -mokoi tumai!" Kate'ongko' -ra mpu'u-mi hilou hi suruga naputu' limu', pai' hawe'ea bali' -ra mpohilo pe'ongko' -ra toe. 13Hinto'u toe, hangaa linua bohe-mi. Hampobagia hampulu' ngkai ngata toe mokero, pai' pitu ncobu tauna mate ngkai linu toe. Wulunga-ramo tauna to ntani' -na, ra'uli': "Uma mowo-e' kabaraka' -na Alata'ala to hi suruga!"

14Jadi', toe-mi we'i pesesa' karonyala-na. Timpaliu toe, pesesa' to hanyala-pi neo' rata-mi metuku'.

15Mala'eka kapitu-na mpotuwui' sangkakala-na. Kamogora-rami topololita hi suruga. Bohe mpu'u moni nganga-ra, ra'uli': Hewa toe lau, hawe'ea kamagaua' hi dunia' majadi' Kamagaua' -na Pue' -ta, pai' Kamagaua' -na Magau' Topetolo' to napelihi-mi. Moparenta-i duu' kahae-hae-na." 16Ane totu'a to rompulu' opo' toera to mohura hi pohuraa-ra hi nyanyoa Alata'ala-e, motumpa-ramo mponyompa-i, 17ra'uli': Oo Pue' Alata'ala, Pue' to meliu kuasa-nu ngkai hawe'ea. Ria ami' -moko ngkai lomo' -na pai' bate ria-ko wae lau. Kai' mpo'uli' tarima kasi hi Pue', apa' nupake' -mi kabaraka' -nu to bohe lia, nutepu'u-mi moparenta. 18Hawe'ea tauna to uma mpotuku' -ko, ngasa' -ramo doko' mpo'ewa-ko, Tapi' rata-mi tempo-na nupopehupa' -raka roe-nu. Rata-mi tempo-na nubotuhi kara-kara tauna to mate. Rata-mi tempo-na nuwai' parasee hi batua-nu: hi nabi to mpokeni Lolita-nu, hi tauna to mpengkorui-ko, pai' hi hawe'ea tauna to mpobila' -ko, to bohe ba to kedi' tuwu' -ra. Rata-mi tempo-na nuhuku' tauna to mpakada'a dunia'."

19Ngkai ree, tebea-mi wobo' Tomi Pepuea' Alata'ala hi suruga, pai' hi rala-na kahiloa Peti' pontimamahia Pojanci Alata'ala to te'uki' hi watu owi. Mparangkihi-mi kila', mparapere' kuna, linua, pai' hompo uda wua' to bohe.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 10
Top of Page
Top of Page