Revelation 11:6
New International Version
They have power to shut up the heavens so that it will not rain during the time they are prophesying; and they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want.

New Living Translation
They have power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they prophesy. And they have the power to turn the rivers and oceans into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish.

English Standard Version
They have the power to shut the sky, that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every kind of plague, as often as they desire.

Berean Study Bible
These witnesses have power to shut the sky so that no rain will fall during the days of their prophecy, and power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish.

New American Standard Bible
These have the power to shut up the sky, so that rain will not fall during the days of their prophesying; and they have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire.

King James Bible
These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

Holman Christian Standard Bible
These men have the power to close up the sky so that it does not rain during the days of their prophecy. They also have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague whenever they want.

International Standard Version
These witnesses have authority to close the heavens in order to keep rain from falling while they are prophesying. They also have authority to turn bodies of water into blood and to strike the earth with any plague, as often as they desire.

NET Bible
These two have the power to close up the sky so that it does not rain during the time they are prophesying. They have power to turn the waters to blood and to strike the earth with every kind of plague whenever they want.

Aramaic Bible in Plain English
“And these have authority to close up the sky that the rain would not descend in the days of their prophecy, and they have authority to change water to blood and to strike The Earth with all plagues as much as they wish.”

GOD'S WORD® Translation
These witnesses have authority to shut the sky in order to keep rain from falling during the time they speak what God has revealed. They have authority to turn water into blood and to strike the earth with any plague as often as they want.

Jubilee Bible 2000
These have power to shut the heaven, that it not rain in the days of their prophecy and have power over the waters to turn them to blood and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

King James 2000 Bible
These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

American King James Version
These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

American Standard Version
These have the power to shut the heaven, that it rain not during the days of their prophecy: and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with every plague, as often as they shall desire.

Douay-Rheims Bible
These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and they have power over waters to turn them into blood, and to strike the earth with all plagues as often as they will.

Darby Bible Translation
These have power to shut the heaven that no rain may fall during the days of their prophecy; and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth as often as they will with every plague.

English Revised Version
These have the power to shut the heaven, that it rain not during the days of their prophecy: and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with every plague, as often as they shall desire.

Webster's Bible Translation
These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

Weymouth New Testament
They have power given to them to seal up the sky, so that no rain may fall so long as they continue to prophesy; and power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with various plagues whenever they choose to do so.

World English Bible
These have the power to shut up the sky, that it may not rain during the days of their prophecy. They have power over the waters, to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire.

Young's Literal Translation
These have authority to shut the heaven, that it may not rain rain in the days of their prophecy, and authority they have over the waters to turn them to blood, and to smite the land with every plague, as often as they may will.

Openbaring 11:6 Afrikaans PWL
Hulle het outoriteit om die lugruim toe te sluit sodat daar tydens die dae van hulle profesie geen reën val nie en hulle het outoriteit oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te slaan met allerhande plae, so veel as wat hulle wil.

Zbulesa 11:6 Albanian
Ata kanë pushtet të mbyllin qiellin, që të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre; ata kanë edhe pushtet mbi ujërat t'i kthejnë në gjak dhe për të goditur dheun me çdo plagë, sa herë të duan.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 11:6 Arabic: Smith & Van Dyke
هذان لهما السلطان ان يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في ايام نبوّتهما ولهما سلطان على المياه ان يحوّلاها الى دم وان يضربا الارض بكل ضربة كلما ارادا.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 11:6 Armenian (Western): NT
Ասոնք իշխանութիւն ունին երկինքը գոցելու, որպէսզի անձրեւ չտեղայ իրենց մարգարէութեան օրերը. իշխանութիւն ունին նաեւ ջուրերուն վրայ՝ արիւն դարձնելու զանոնք, եւ զարնելու երկիրը ամէն տեսակ պատուհասներով՝ քանի՛ անգամ որ ուզեն:

Apocacalypsea. 11:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hauc dié bothere ceruären ersteco, vriric eztaguian hayén prophetiazco egunetan: eta dié bothere vren gainean, hayen odoletara conuertitzeco, eta lurraren açotatzeco plaga oroz noizere nahi baituqueite.

D Offnbarung 11:6 Bavarian
Sö habnd d Macht, önn Himml zo n Verschliessn, dyrmit kain Rögn falln, dyrweil s als Weissagn wirkend. Sö habnd aau d Macht, s Wasser in Bluet z verwandln und d Erdn mit all müglichnen Plaagn zo n Schlagn, so oft wie s wollnd.

Откровение 11:6 Bulgarian
Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這兩個人有權柄閉塞天空,使雨水在他們做先知傳道的日子不降下來;又有權柄統管眾水,使水變成血,並且能隨時隨意用各樣災害擊打大地。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这两个人有权柄闭塞天空,使雨水在他们做先知传道的日子不降下来;又有权柄统管众水,使水变成血,并且能随时随意用各样灾害击打大地。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這二人有權柄在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨,又有權柄叫水變為血,並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这二人有权柄在他们传道的日子叫天闭塞不下雨,又有权柄叫水变为血,并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。

启 示 录 11:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 二 人 有 權 柄 , 在 他 們 傳 道 的 日 子 叫 天 閉 塞 不 下 雨 ; 又 有 權 柄 叫 水 變 為 血 , 並 且 能 隨 時 隨 意 用 各 樣 的 災 殃 攻 擊 世 界 。

启 示 录 11:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 二 人 有 权 柄 , 在 他 们 传 道 的 日 子 叫 天 闭 塞 不 下 雨 ; 又 有 权 柄 叫 水 变 为 血 , 并 且 能 随 时 随 意 用 各 样 的 灾 殃 攻 击 世 界 。

Otkrivenje 11:6 Croatian Bible
Oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu.

Zjevení Janovo 11:6 Czech BKR
Tiť mají moc zavříti nebe, aby nepršel déšť za dnů proroctví jejich; a mají moc nad vodami, obrátiti je v krev, a bíti zemi všelikou ranou, kolikrát by koli chtěli.

Aabenbaringen 11:6 Danish
Disse have Magt til at lukke Himmelen, saa at der ingen Regn skal falde i deres Profetis Dage; og de have Magt over Vandene til at forvandle dem til Blod og til at slaa Jorden med al Slags Plage, saa ofte de ville.

Openbaring 11:6 Dutch Staten Vertaling
Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen;

Nestle Greek New Testament 1904
οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

Westcott and Hort 1881
οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτοι ἔχουσιν τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν ἐν πάσῃ πληγῇ.

Greek Orthodox Church 1904
οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανόν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.

Tischendorf 8th Edition
οὗτος ἔχω ἐξουσία κλείω ὁ οὐρανός ἵνα μή ὑετός βρέχω ὁ ἡμέρα ὁ προφητεία αὐτός καί ἐξουσία ἔχω ἐπί ὁ ὕδωρ στρέφω αὐτός εἰς αἷμα καί πατάσσω ὁ γῆ ἐν πᾶς πληγή ὁσάκις ἐάν θέλω

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ βρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ βρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτοι εχουσιν την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετος βρεχη τας ημερας της προφητειας αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεφειν αυτα εις αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετος βρεχη τας ημερας της προφητειας αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεφειν αυτα εις αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη βρεχη υετος εν ημεραις αυτων της προφητειας και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεφειν αυτα εις αιμα και παταξαι την γην παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον, ινα μη βρεχη υετος εν ημεραις αυτων της προφητειας, και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων, στρεφειν αυτα εις αιμα, και παταξαι την γην παση πληγη, οσακις εαν θελησωσι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετος βρεχη τας ημερας της προφητειας αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεφειν αυτα εις αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτοι εχουσιν την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετος βρεχη τας ημερας της προφητειας αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεφειν αυτα εις αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
houtoi echousin tēn exousian kleisai ton ouranon, hina mē hyetos brechē tas hēmeras tēs prophēteias autōn, kai exousian echousin epi tōn hydatōn strephein auta eis haima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē hosakis ean thelēsōsin.

houtoi echousin ten exousian kleisai ton ouranon, hina me hyetos breche tas hemeras tes propheteias auton, kai exousian echousin epi ton hydaton strephein auta eis haima kai pataxai ten gen en pase plege hosakis ean thelesosin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtoi echousin tēn exousian kleisai ton ouranon, hina mē hyetos brechē tas hēmeras tēs prophēteias autōn, kai exousian echousin epi tōn hydatōn strephein auta eis haima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē hosakis ean thelēsōsin.

houtoi echousin ten exousian kleisai ton ouranon, hina me hyetos breche tas hemeras tes propheteias auton, kai exousian echousin epi ton hydaton strephein auta eis haima kai pataxai ten gen en pase plege hosakis ean thelesosin.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mē uetos brechē tas ēmeras tēs prophēteias autōn kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mE uetos brechE tas Emeras tEs prophEteias autOn kai exousian echousin epi tOn udatOn strephein auta eis aima kai pataxai tEn gEn en pasE plEgE osakis ean thelEsOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mē uetos brechē tas ēmeras tēs prophēteias autōn kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mE uetos brechE tas Emeras tEs prophEteias autOn kai exousian echousin epi tOn udatOn strephein auta eis aima kai pataxai tEn gEn en pasE plEgE osakis ean thelEsOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mē brechē uetos en ēmerais autōn tēs prophēteias kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mE brechE uetos en Emerais autOn tEs prophEteias kai exousian echousin epi tOn udatOn strephein auta eis aima kai pataxai tEn gEn pasE plEgE osakis ean thelEsOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mē brechē uetos en ēmerais autōn tēs prophēteias kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mE brechE uetos en Emerais autOn tEs prophEteias kai exousian echousin epi tOn udatOn strephein auta eis aima kai pataxai tEn gEn pasE plEgE osakis ean thelEsOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:6 Westcott/Hort - Transliterated
outoi echousin tēn exousian kleisai ton ouranon ina mē uetos brechē tas ēmeras tēs prophēteias autōn kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

outoi echousin tEn exousian kleisai ton ouranon ina mE uetos brechE tas Emeras tEs prophEteias autOn kai exousian echousin epi tOn udatOn strephein auta eis aima kai pataxai tEn gEn en pasE plEgE osakis ean thelEsOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outoi echousin tēn exousian kleisai ton ouranon ina mē uetos brechē tas ēmeras tēs prophēteias autōn kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

outoi echousin tEn exousian kleisai ton ouranon ina mE uetos brechE tas Emeras tEs prophEteias autOn kai exousian echousin epi tOn udatOn strephein auta eis aima kai pataxai tEn gEn en pasE plEgE osakis ean thelEsOsin

Jelenések 11:6 Hungarian: Karoli
Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az õ prófétálásuknak idejében esõ ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.

Apokalipso de sankta Johano 11:6 Esperanto
Ili havas la povon fermi la cxielon, por ke ne pluvu dum la tagoj de ilia profetado; kaj ili havas povon super la akvoj, por sxangxi ilin en sangon, kaj frapi la teron per cxia plago cxiufoje, kiam ili volos.

Johanneksen ilmestys 11:6 Finnish: Bible (1776)
Näillä on valta taivasta sulkea, ettei niinä päivinä, joina he propheteeraavat, sataman pidä; ja heillä on valta vesiä vereksi muuttaa, ja löydä maata kaikkinaisella vitsauksella, niin usein kuin he tahtovat.

Apocalypse 11:6 French: Darby
Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophetie; et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront.

Apocalypse 11:6 French: Louis Segond (1910)
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront.

Apocalypse 11:6 French: Martin (1744)
Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie; ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils voudront.

Offenbarung 11:6 German: Modernized
Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, daß es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung; und haben Macht über das Wasser, zu wandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen.

Offenbarung 11:6 German: Luther (1912)
Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, daß es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über das Wasser, es zu wandeln in Blut, und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen.

Offenbarung 11:6 German: Textbibel (1899)
Diese haben die Macht den Himmel zu schließen, damit kein Regen netzt die Tage ihrer Weissagung, und sie haben die Macht über die Wasser, sie zu wandeln in Blut, und zu schlagen das Land mit jeder Plage, so oft sie wollen.

Apocalisse 11:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia; e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, e potestà di percuotere la terra di qualunque piaga, quante volte vorranno.

Apocalisse 11:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Costoro hanno podestà di chiudere il cielo, che non cada alcuna pioggia a’ dì della lor profezia; hanno parimente podestà sopra le acque, per convertirle in sangue; e di percuoter la terra di qualunque piaga, ogni volta che vorranno.

WAHYU 11:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka keduanya itu ada berkuasa mengunci langit, supaya jangan turun hujan selama keduanya bernubuat itu; dan keduanya itu berkuasa atas segala air menjadikan dia darah, dan menimpa bumi dengan segala jenis bala seberapa kali dikehendakinya.

Revelation 11:6 Kabyle: NT
Sin inigan-agi sɛan tazmert ad ɣelqen tiwwura igenwan iwakken ur d-yekkat ara ugeffur deg ussan i deg ara țcirin awal n Ṛebbi ; sɛan daɣen tazmert ad rren aman d idammen, ad sexḍen lqaɛa s mkul lebla mkul tikkelt i deg ara bɣun.

요한계시록 11:6 Korean
저희가 권세를 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비 오지 못하게 하고 또 권세를 가지고 물을 변하여 피되게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러가지 재앙으로 땅을 치리로다

Apocalypsis 11:6 Latin: Vulgata Clementina
Hi habent potestatem claudendi cælum, ne pluat diebus prophetiæ ipsorum : et potestatem habent super aquas convertendi eas in sanguinem, et percutere terram omni plaga quotiescumque voluerint.

Atklāsmes grāmata 11:6 Latvian New Testament
Viņiem vara aizslēgt debesis, lai nelītu viņu pravietošanas laikā; tiem vara ūdeņus pārvērst asinīs un sist zemi visādām mocībām, kad vien viņi gribēs.

Apreiðkimo Jonui knyga 11:6 Lithuanian
Jiedu turi valdžią užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus, ir turi valdžią vandenis paversti krauju ir ištikti žemę bet kokia neganda, kada tik panorės.

Revelation 11:6 Maori
Kei a raua te tikanga mo te kopani i te rangi, kia kaua e ua te ua i nga ra o ta raua poropititanga: kei a raua ano te tikanga mo te whakaputa ke i nga wai hei toto, mo te patu ano i te whenua ki nga patunga katoa, i nga wa e pai ai raua.

Apenbaring 11:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noget regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.

Apocalipsis 11:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran.

Apocalipsis 11:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran.

Apocalipsis 11:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Éstos tienen potestad de cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren.

Apocalipsis 11:6 Spanish: Reina Valera 1909
Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren.

Apocalipsis 11:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren.

Apocalipse 11:6 Bíblia King James Atualizada Português
Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem.

Apocalipse 11:6 Portugese Bible
Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem.   

Apocalipsa 11:6 Romanian: Cornilescu
Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele proorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sînge, şi să lovească pămîntul cu orice fel de urgie, oridecîteori vor voi.

Откровение 11:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражатьземлю всякою язвою, когда только захотят.

Откровение 11:6 Russian koi8r
Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.

Revelation 11:6 Shuar New Testament
Nu aentska Y·snan ßujmatainiak yumi yutukaip Tφtinian kakarman takakainiawai. N·nisan entsancha numpa awajsatniun kakarman takakainiawai. Tura Ashφ yajauchia nujai aentsun Wßitkiastinian takakainiawai. Nuna Ashφ ni wakeruinia nui Pßchitsuk T·ramin ainiawai.

Uppenbarelseboken 11:6 Swedish (1917)
De hava makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller under den tid de profetera; de hava ock makt över vattnet, att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.

Ufunua was Yohana 11:6 Swahili NT
Hao wanayo mamlaka ya kufunga anga, mvua isinyeshe wakati wanapotangaza ujumbe wa Mungu. Tena wanayo mamlaka ya kuzigeuza chemchemi zote za maji ziwe damu, na ya kusababisha maafa ya kila namna duniani kila mara wapendavyo.

Pahayag 11:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit, upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula: at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo, at mapahirapan ang lupa ng bawa't salot sa tuwing kanilang nasain.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 11:6 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnnǝbitan win ǝššin en ǝmosnen šigǝyyawen-in ǝlân fǝrregat n agadal y akonak ewet daɣ azzaman win daɣ ǝmmalan isalan win d-izazzabbat Ǝmǝli. Ǝlân fǝrregat n ǝsǝmmǝttǝy n aman ǝqqǝlan azni. Ǝfragan deɣ a d-awǝyan s ǝddǝnet ǝzzǝnǝfan aggotnen n albalatan, iket ǝrân awen.»

วิวรณ์ 11:6 Thai: from KJV
พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังพยากรณ์ และมีฤทธิ์อำนาจเหนือน้ำทำให้กลายเป็นเลือดได้ และมีฤทธิ์บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลก กี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาของเขา

Vahiy 11:6 Turkish
Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü, kaç kez isterlerse, her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler.

Откровение 11:6 Ukrainian: NT
Сї мають власть зачинити небо, щоб не йшов дощ за днїв їх пророкування, і мають власть над водами, обернути їх у кров, і вдарити на землю всякою поразою, скільки раз схочуть.

Revelation 11:6 Uma New Testament
Ria kuasa-ra mpo'ompo langi' bona neo' dungku uda bula-ra mpokeni Lolita Pue'. Mokuasa wo'o-ra hi butu halu' bona ue mobali' jadi' raa'. Ria tena kuasa-ra mposerohi dunia' hante wori' nyala pesesa', nto'uma konoa-ra mpobabehi.

Khaûi-huyeàn 11:6 Vietnamese (1934)
Hai người có quyền đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri; hai người lại có quyền biến nước thành tuyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả.

Revelation 11:5
Top of Page
Top of Page