APOKALUPSIS IOANNOU 11
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai edothē moi kalamos omoios rabdō kai o angelos eistēkei legōn egeirai kai metrēson ton naon tou theou kai to thusiastērion kai tous proskunountas en autō 2kai tēn aulēn tēn exōthen tou naou ekbale exō kai mē autēn metrēsēs oti edothē tois ethnesin kai tēn polin tēn agian patēsousin mēnas tessarakonta duo 3kai dōsō tois dusin martusin mou kai prophēteusousin ēmeras chilias diakosias exēkonta peribeblēmenoi sakkous 4outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo luchniai ai enōpion tou theou tēs gēs estōsai 5kai ei tis autous thelē adikēsai pur ekporeuetai ek tou stomatos autōn kai katesthiei tous echthrous autōn kai ei tis autous thelē adikēsai outōs dei auton apoktanthēnai 6outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mē brechē uetos en ēmerais autōn tēs prophēteias kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

7kai otan telesōsin tēn marturian autōn to thērion to anabainon ek tēs abussou poiēsei polemon met autōn kai nikēsei autous kai apoktenei autous 8kai ta ptōmata autōn epi tēs plateias poleōs tēs megalēs ētis kaleitai pneumatikōs sodoma kai aiguptos opou kai o kurios ēmōn estaurōthē 9kai blepsousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn ta ptōmata autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphēsousin tethēnai eis mnēmata 10kai oi katoikountes epi tēs gēs charousin ep autois kai euphranthēsontai kai dōra pempsousin allēlois oti outoi oi duo prophētai ebasanisan tous katoikountas epi tēs gēs

11kai meta tas treis ēmeras kai ēmisu pneuma zōēs ek tou theou eisēlthen ep autous kai estēsan epi tous podas autōn kai phobos megas epesen epi tous theōrountas autous 12kai ēkousan phōnēn megalēn ek tou ouranou legousan autois anabēte ōde kai anebēsan eis ton ouranon en tē nephelē kai etheōrēsan autous oi echthroi autōn 13kai en ekeinē tē ōra egeneto seismos megas kai to dekaton tēs poleōs epesen kai apektanthēsan en tō seismō onomata anthrōpōn chiliades epta kai oi loipoi emphoboi egenonto kai edōkan doxan tō theō tou ouranou

14ē ouai ē deutera apēlthen kai idou ē ouai ē tritē erchetai tachu

15kai o ebdomos angelos esalpisen kai egenonto phōnai megalai en tō ouranō legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou ēmōn kai tou christou autou kai basileusei eis tous aiōnas tōn aiōnōn 16kai oi eikosi kai tessares presbuteroi oi enōpion tou theou kathēmenoi epi tous thronous autōn epesan epi ta prosōpa autōn kai prosekunēsan tō theō 17legontes eucharistoumen soi kurie o theos o pantokratōr o ōn kai o ēn kai o erchomenos oti eilēphas tēn dunamin sou tēn megalēn kai ebasileusas 18kai ta ethnē ōrgisthēsan kai ēlthen ē orgē sou kai o kairos tōn nekrōn krithēnai kai dounai ton misthon tois doulois sou tois prophētais kai tois agiois kai tois phoboumenois to onoma sou tois mikrois kai tois megalois kai diaphtheirai tous diaphtheirontas tēn gēn

19kai ēnoigē o naos tou theou en tō ouranō kai ōphthē ē kibōtos tēs diathēkēs autou en tō naō autou kai egenonto astrapai kai phōnai kai brontai kai seismos kai chalaza megalē

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 10
Top of Page
Top of Page