APOKALUPSIS IOANNOU 10
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai eidon allon angelon ischuron katabainonta ek tou ouranou peribeblēmenon nephelēn kai iris epi tēs kephalēs kai to prosōpon autou ōs o ēlios kai oi podes autou ōs stuloi puros 2kai eichen en tē cheiri autou biblaridion aneōgmenon kai ethēken ton poda autou ton dexion epi tēn thalassan ton de euōnumon epi tēn gēn 3kai ekraxen phōnē megalē ōsper leōn mukatai kai ote ekraxen elalēsan ai epta brontai tas eautōn phōnas 4kai ote elalēsan ai epta brontai tas phōnas eautōn emellon graphein kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou legousan moi sphragison a elalēsan ai epta brontai kai mē tauta grapsēs 5kai o angelos on eidon estōta epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs ēren tēn cheira autou eis ton ouranon 6kai ōmosen en tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn os ektisen ton ouranon kai ta en autō kai tēn gēn kai ta en autē kai tēn thalassan kai ta en autē oti chronos ouk estai eti 7alla en tais ēmerais tēs phōnēs tou ebdomou angelou otan mellē salpizein kai telesthē to mustērion tou theou ōs euēngelisen tois eautou doulois tois prophētais

8kai ē phōnē ēn ēkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to ēneōgmenon en tē cheiri angelou tou estōtos epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs 9kai apēlthon pros ton angelon legōn autō dos moi to biblaridion kai legei moi labe kai kataphage auto kai pikranei sou tēn koilian all en tō stomati sou estai gluku ōs meli 10kai elabon to biblaridion ek tēs cheiros tou angelou kai katephagon auto kai ēn en tō stomati mou ōs meli gluku kai ote ephagon auto epikranthē ē koilia mou 11kai legei moi dei se palin prophēteusai epi laois kai ethnesin kai glōssais kai basileusin pollois

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 9
Top of Page
Top of Page