APOKALUPSIS IOANNOU 9
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai o pemptos angelos esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptōkota eis tēn gēn kai edothē autō ē kleis tou phreatos tēs abussou 2kai ēnoixen to phrear tēs abussou kai anebē kapnos ek tou phreatos ōs kapnos kaminou megalēs kai eskotisthē o ēlios kai o aēr ek tou kapnou tou phreatos 3kai ek tou kapnou exēlthon akrides eis tēn gēn kai edothē autais exousia ōs echousin exousian oi skorpioi tēs gēs 4kai errethē autais ina mē adikēsōsin ton chorton tēs gēs oude pan chlōron oude pan dendron ei mē tous anthrōpous monous oitines ouk echousin tēn sphragida tou theou epi tōn metōpōn autōn 5kai edothē autais ina mē apokteinōsin autous all ina basanisthōsin mēnas pente kai o basanismos autōn ōs basanismos skorpiou otan paisē anthrōpon 6kai en tais ēmerais ekeinais zētēsousin oi anthrōpoi ton thanaton kai ouch eurēsousin auton kai epithumēsousin apothanein kai pheuxetai o thanatos ap autōn

7kai ta omoiōmata tōn akridōn omoia ippois ētoimasmenois eis polemon kai epi tas kephalas autōn ōs stephanoi omoioi chrusō kai ta prosōpa autōn ōs prosōpa anthrōpōn 8kai eichon trichas ōs trichas gunaikōn kai oi odontes autōn ōs leontōn ēsan 9kai eichon thōrakas ōs thōrakas sidērous kai ē phōnē tōn pterugōn autōn ōs phōnē armatōn ippōn pollōn trechontōn eis polemon 10kai echousin ouras omoias skorpiois kai kentra ēn en tais ourais autōn kai ē exousia autōn adikēsai tous anthrōpous mēnas pente 11kai echousin ep autōn basilea ton angelon tēs abussou onoma autō ebraisti abaddōn kai en tē ellēnikē onoma echei apolluōn

12ē ouai ē mia apēlthen idou erchontai eti duo ouai meta tauta

13kai o ektos angelos esalpisen kai ēkousa phōnēn mian ek tōn tessarōn keratōn tou thusiastēriou tou chrusou tou enōpion tou theou 14legousan tō ektō angelō os eiche tēn salpinga luson tous tessaras angelous tous dedemenous epi tō potamō tō megalō euphratē 15kai eluthēsan oi tessares angeloi oi ētoimasmenoi eis tēn ōran kai ēmeran kai mēna kai eniauton ina apokteinōsin to triton tōn anthrōpōn 16kai o arithmos strateumatōn tou ippikou duo muriades muriadōn kai ēkousa ton arithmon autōn 17kai outōs eidon tous ippous en tē orasei kai tous kathēmenous ep autōn echontas thōrakas purinous kai uakinthinous kai theiōdeis kai ai kephalai tōn ippōn ōs kephalai leontōn kai ek tōn stomatōn autōn ekporeuetai pur kai kapnos kai theion 18upo tōn triōn toutōn apektanthēsan to triton tōn anthrōpōn ek tou puros kai ek tou kapnou kai ek tou theiou tou ekporeuomenou ek tōn stomatōn autōn 19ē gar exousia autōn en tō stomati autōn estin kai en tais ourais autōn ai gar ourai autōn omoiai ophesin echousai kephalas kai en autais adikousin

20kai oi loipoi tōn anthrōpōn oi ouk apektanthēsan en tais plēgais tautais ou metenoēsan ek tōn ergōn tōn cheirōn autōn ina mē proskunēsōsin ta daimonia kai eidōla ta chrusa kai ta argura kai ta chalka kai ta lithina kai ta xulina a oute blepein dunatai oute akouein oute peripatein 21kai ou metenoēsan ek tōn phonōn autōn oute ek tōn pharmakeiōn autōn oute ek tēs porneias autōn oute ek tōn klemmatōn autōn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 8
Top of Page
Top of Page