1 Timothy 6
Uma New Testament
1Ane ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta to tuwu' batua, tudui' -ra bona mpobila' pai' mpengkorui maradika-ra hi butu nyala-na, bona neo' mpai' ria tauna to mporuge' hanga' Alata'ala ba mporuge' tudui' -ta. 2Ane rapa' -na maradika-ra to Kristen wo'o-i-hawo, neo' ra'uli' hewa toi: "Uma mingki' kutuku' hawa' -na, apa' hingka ompi' -ku moto-i-hawo hi rala Pue'." Agina kaloo-lompea' lau-di pongkamu-ra bago maradika-ra, apa' maradika to rapobago-ki toe, ompi' hampepangalaa' -ra to rapoka'ahi'.

3Ria moto-ra hantongo' to mpokeni tudui' to mosisala hante tudui' -ta. Uma rapangalai' tudui' to makono to ngkai Pue' -ta, Pue' Yesus Kristus. Uma rapangalai' lolita to mpotudui' -ta mengkoru hi Pue' Ala. 4Tauna to hewa toe, mengkakapante-pante-ra-wadi, uma ra'incai napa-napa. Konoa-ra, ntora momehono' pai' mpali' pome'anua lolita-wadi. Ngkai tudui' -ra toe, pai' alaa-na wori' tauna mohingi', motuda', metuntui', merai', 5pai' momepodaa'. Pekiri tauna toera uma-pi katonoa, uma ra'incai tudui' to makono. Ra'uli' -rana, ma'ala-ra mporata rasi' ngkai po'agama-ra. 6Makono moto-di, po'agama-ta mpokeni rasi' bohe, asala rodo-mi nono-ta hante napa to ria hi kita'. 7Apa' uma ria hanyalaa to takeni tumai hi rala dunia'. Pai' uma wo'o mpai' ria hanyalaa to takeni mpalai. 8Jadi', ane ria-damo pongkoni' pai' pohea-ta, hono' -mi-hawo. 9Aga tauna to doko' mo'ua', mojoli-ra rasori mpobabehi jeko', wori' kahinaa to mpohilu' -ra. Kahinaa-ra toe uma ria kalaua-na, mpokeni silaka lau-wadi. Ka'omea-na, manusia' to doko' mo'ua', monawu' hi rala jeko', alaa-na silaka-ramo. 10Apa' ngkai kampokahina-ta doi mehupa' wori' nyala kehi to dada'a. Ria mpu'u tauna to sese' mpali' doi, alaa-na meleli' -ramo ngkai pepangala' -ra, pai' wori' kasusaa' mporumpa' -ra.

11Aga iko Timotius, batua Alata'ala-moko-kona. Pokalaa tuwu' -nu ngkai hawe'ea kehi to hewa toe we'i lou. Huduwukui mpotuku' po'ingku to monoa'. Mengkoru hi Alata'ala. Perohoi pepangala' -nu hi Kristus pai' ahi' -nu hi doo. Tari hi rala kasusaa', mo'alusu' kehi hi doo. 12Neo' nubahakai mpotuku' ohea pepangala' -ta, perohoi ngkakamu katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Apa' toe-mi patuju-na Alata'ala mpokio' -ko jadi' bagia-na, bona mporata-ko katuwua' to lompe' toe. Nakio' -ko jadi' bagia-na, pai' hi nyanyoa wori' tauna mpolia' nu'uli' -mi kanupangala' -na Pue' Yesus. 13Jadi', toi-mi paresa' -ku hi iko Timotius. Kuparesai' -ko hi nyanyoa Alata'ala to mpowai' katuwua' hi butu nyala-na, pai' hi nyanyoa Kristus Yesus to mpo'uli' posabi' to makono hi nyanyoa Pontius Pilatus. 14Kuparesai' -ko mpotuku' hawe'ea hawa' toe hante uma ria ruke-na ba kasalaia' -na, duu' hi karata-na nculii' Pue' -ta Yesus Kristus mpai'. 15Eo karata-na Pue' -ta, Alata'ala moto to mpakatantu ntuku' konoa-na moto. Hadudua-na Hi'a-wadi to mokuasa, to natao ra'une', Magau' ngkai hawe'ea magau', Pue' ngkai hawe'ea pue'. 16Hadudua-na Hi'a-wadi to uma ria kamatea-na. Mo'oha' -i hi rala hini to uma mowo pehini-na. Uma haduaa to ma'ala mpomohui' -i ba mpohilo-i, apa' uma-i kahiloa. Muntu' Hi'a-wadi to natao rabila' pai' to natao moparenta duu' kahae-hae-na. Amin! Wae mpu'u-hana!

17Ane tauna to mo'ua' hi rala dunia' toi, tudui' -ra bona neo' molangko nono-ra pai' neo' ncarumaka rewa dunia', apa' rewa dunia' uma ria katoroa' -na. Agina ncarumaka-ra Alata'ala to mpowai' -ta hawe'ea rasi' hante uma ria huka' -na bona tapokagoe'. 18Paresai' -ra bona mpobabehi oa' gau' to lompe', mpotulungi doo, jole' mewai', pai' lompe' nono-ra. 19Apa' ane lompe' po'ingku-ra hewa toe, ma'ala-mi ta'uli': mporumpu-ra rewa to lompe' hi rala suruga, to ma'ala rasarumaka hi eo mpeno-na, pai' mporata-ra katuwua' to lompe' mpu'u.

20Timotius, Alata'ala mposarumaka-ko mpokeni tudui' to makono. Jadi', jaga lompe' tudui' toe, bona neo' mpai' hema to mpobalii'. Neo' nupo'ema' -ra to mpokeni lolita to uma ria tuju-na pai' to uma mpokeni-ta mengkoru hi Pue' Ala. Neo' nupo'ema' -ra to mpokeni tudui' to mosisala hante tudui' to makono. Ra'uli' -rana, ria inca-ra, ntaa' uma-di makono-e. 21Ra'uli' ria inca-ra, hiaa' ngkai petuku' -ra hi inca-ra toe, meleli' lau-ramo ngkai pepangala' -ra hi Yesus. Pue' mpogane' -koi omea. Hudu rei-mi.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Timothy 5
Top of Page
Top of Page