1 Timothy 5
Uma New Testament
1Ane mpotudui' -ko tauna to meliu umuru-ra ngkai iko, neo' karapo' rahi. Agina nupoka'olu lolita-nu mpo'apui nono-ra, nuponcawa tuama-nu moto. Kabilasa nuponcawa ompi' -nu. 2Tobine to meliu umuru-ra ngkai iko nuponcawa tina-nu. Pai' tobine to mongura ngkai iko nuponcawa tu'ai-nu, pai' pelompehi bona moroli' gau' -nu pai' pekiri-nu.

3Ane ria tobine to balu mpu'u, to uma mpu'u ria to mpewili' -ra, ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta kana mpewili' -ra-rawo. 4Aga ane tobalu to ria moto-ki ana' -na ba kumpu-na, ana' pai' kumpu-na toe-ramo to lomo' -lomo' -na kana ratudui' mpewili' -i, bona mpohiwili kehi totu'a-ra. Apa' toe-mi to mpakagoe' nono Alata'ala. 5Ane tobine to balu mpu'u, batua-na uma hema to mpewili' -i, ncarumaka Alata'ala-i-wadi, hina'eo hinamengi mosampaya-i mekakae hi Alata'ala. 6Aga tobalu to mpali' kagoea' -ra-wadi, hewa to mate-mi kao' -ra nau' tuwu' -ra-pidi. 7Parata-raka hawa' -ku toi, bona uma kasalaia' kehi-ra. 8Apa' ane ria tauna to mpo'uli' mepangala' -i hi Alata'ala, tapi' uma-i mpewili' totu'a-na pai' tauna to hi rala tomi-na moto, kehi-na toe mposapuaka pepangala' -na, meliu kada'a-na ngkai tauna to uma mepangala' hi Alata'ala.

9Tobalu to ma'ala rapopesua' hanga' -ra hi rala buku tobalu, muntu' to hewa toi: umuru-ra uma kura' ngkai ono mpulu' mpae, motomanei hangkani-ra-wadi. 10Kana to monoto kalompe' gau' -ra, rapa' -na: mpewili' lompe' ana' -ra, jole' mpopehani toliu, mpotulungi ompi' -ompi' hampepangalaa' -ra, mpojampangi tauna to hi rala kasusaa', pai' biasa mpobabehi butu nyala pobago to lompe'. Tobalu to hewa toe-mi to natao rapewili' ompi' -ompi' hampepangalaa'. 11 12Ane tobalu ngkanguraa, neo' ulu ra'uki' hanga' -ra hi rala buku tobalu. Apa' ane ria-pidi hina-ra doko' motomanei, bate motomanei-ra mpai'. Ka'omea-na masala' -ramo apa' mpotiboki-ra pojanci-ra hi Kristus wengi to mpo'uli' kampobago-ra bago Pue' -wadi. 13Jadi', ane mongura-ra-pidi, neo' ra'uki' hanga' -ra hi rala buku tobalu. Apa' mengkalose-ra-wadi mpai', pai' ntora kakancua' -ncua' hi tomi doo. Pai' uma muntu' lose-ra, topotau' lolita wo'o-ra, doko' mpogalo urusia doo, pai' ntora mpololita lolita to uma natao ralolita. 14Toe pai' ku'uli' tobalu ngkanguraa agina motomanei lau-ra-rawo, mo'anai', pai' mpewili' lompe' tauna to hi rala tomi-ra, bona neo' mpai' ria ohea bali' -ta mpotuntui' -ta to mpotuku' Kristus. 15Pai' -a mpo'uli' hewa toe, apa' ria-ramo tobalu to uma-pi mpotuku' konoa Kristus, mpotuku' konoa Magau' Anudaa' -ramo. 16Ane ria to Kristen, pai' ria posantina-ra to balu, agina hira' toe-mi to mpewili' -i. Uma-hawo ohea-na ane hawe'ea ompi' hampepangalaa' -ta kana mpewili' tobalu toe. Apa' ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta kana mpewili' tobalu to balu mpu'u, to uma hema to mpewili' -ra.

17Pangkeni agama to lompe' pompakeni-ra, toto-na lia-ra rawai' gaji' rongkani lau kawori' -na ngkai tau ntani' -na, peliu-liu-nami pangkeni to metudui' pai' mpoparata Lolita Pue'. 18Apa' hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Japi to rapopobago mpotodu gandum, neo' ramumu' nguju-ra, pelele' moto-ra ngkuku' ngkalako'." Pai' te'uki' wo'o: "Topobago masipato' rawai' gaji' -ra." 19Ane ria pangkeni agama to rapakilu, neo' ncaliu nutarima pepakilu toe. Sampale ane rasabii' rodua ba tolu tauna, pai' lako' nutarima. 20Ane ria mpu'u sala' -na, paresai' -i hi nyanyoa hawe'ea ompi' hampepangalaa', bona me'eka' -ra mpotuku' gau' -na. 21Kuparesai' mpu'u-ko Timotius, bona nutuku' hawe'ea hawa' -ku toi, neo' -ko mpelence tauna, neo' mopahamalia. Alata'ala pai' Kristus Yesus moto mpotiroi-ta, nte mala'eka-na to moroli'! 22Neo' nusosai mpo'ongko' tauna jadi' pangkeni agama, nee-neo' mpai' iko lau-mi to rakahurui ane mpobabehi-ra jeko'. Nuparesa' ulu kehi-ra, pai' lako' nudampa pale-nu hi tanuana' -ra mpo'ongko' -ra jadi' pangkeni agama. Pelompehi bona moroli' oa' po'ingku-nu.

23Neo' -ko nginu ue nonto-wadi. Agina nugaloi anggur hangkedi', apa' mpo'ingai' ta'i-nu to jolia peda'.

24Tauna hantongo', nau' ko'ia rapohurai kara-kara-ra, incana ami' -mi jeko' -ra. Aga tauna hantongo' wo'o, sampale ra'inca jeko' -ra ane oti-pi rapohurai kara-kara-ra. 25Wae wo'o, ria tauna to monoto lia kalompe' kehi-ra. Pai' ria wo'o to uma incana hi doo kehi-ra to lompe', aga na'inca oa' Pue' kehi-ra to lompe' toe.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page