2 Timothy 1
Uma New Testament
1

2Sura toi ngkai aku' Paulus, kupakatu tilou hi iko Timotius, ana' -ku to kupe'ahi'. Ntuku' konoa Alata'ala na'ongko' -ama jadi' suro Kristus Yesus, bona mpoparata kareba pojanci Alata'ala. Pojanci Alata'ala toe: kamporata-ta katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na, ngkai posidaia' -ta hante Kristus Yesus. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Kristus Yesus Pue' -ta, kuperapi' bona nagane' -ko ngkai kabula rala-na, napopohiloi-ko ahi' -na, pai' nawai' -ko kalompea' tuwu'.

3Lomo' -na, aku' mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala to kupue' hante karoli' nono-ku, hewa pepue' -ra ntu'a-ku owi. Mpo'uli' tarima kasi oa' -a hi Alata'ala sabana iko Timotius, pai' uma-a putu mpokiwoi-ko hi rala posampaya-ku, lompe' hi eo-na lompe' hi bengi-na. 4Kupolio oa' kamo'ili ue mata-nu geo'. Pai' lentora-ama doko' mpohilo-ko, bona hono' kagoea' -ku. 5Motarima kasi mpu'u-a hi Alata'ala, apa' kukiwoi moto pepangala' -nu hi Pue' Yesus hante nono-nu mpu'u. Lomo' -na to mepangala' hi Yesus, ntu'a-nu Lois pai' tina-nu Eunike. Pai' iko wo'o Timotius, kuparasaya pepangala' -nu bate hewa pepangala' -ra tina-nu pai' ntu'a-nu. 6Jadi', Timotius! Toe pai' kupopokiwoii-ko bona nu'apui moto nono-nu, bona neo' -ko lente mpobago bago to nakolai' -koko Alata'ala, nto'u-na kujama woo' -nu mpo'ongko' -ko jadi' pangkeni agama. 7Neo' -ko me'eka' mpobago bago-nu toe, apa' ane ria ka'ekaa' hi rala nono-ta, ka'ekaa' toe bela-i to ngkai Alata'ala. Apa' Alata'ala mpowai' -ta Inoha' Tomoroli', pai' Inoha' Tomoroli' toei mpowai' -ta karohoa mpokamu bago-ta, mpoka'ahi' doo, pai' mpengkatarii konoa-ta moto.

8Toe pai' kuparesai' -ko, bona neo' -ko me'ea' jadi' sabi' Pue' -ta, pai' neo' wo'o-ko me'ea' mpangaku' ka'aku' -na doo-nu apa' ratarungku' -a-kuna. Apa' pai' -a ratarungku' toi-e, sabana pobago-ku mpokeni Kareba Pue'. Jadi' iko wo'o Timotius, kana mosadia wo'o-ko-kowo mpokolo kaparia sabana pobago-nu mpokeni Kareba Lompe'. Alata'ala moto to mpowai' -ko karohoa mpokolo kaparia toe. 9Nahore-tamo ngkai huku' jeko' -ta pai' nakio' -ta jadi' bagia-na to moroli'. Nahore pai' nakio' -ta toe, uma sabana po'ingku-ta to lompe'. Nababehi toe, muntu' ngkai kabula rala-na, pai' ntuku' patuju-na moto-hawo. Apa' kako'ia-na dunia' rapajadi', ria ami' -mi patuju-na Alata'ala mpowai' -ta kalompea' ngkai kabula rala-na sabana posidaia' -ta hante Kristus Yesus. 10Pai' hewa toe lau, napadupa' mpu'u-mi patuju-na toe, apa' rata-imi Yesus Kristus jadi' Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta. Yesus mpodagi kamatea-- batua-na: nau' mate-ta mpai', napotuwu' nculii' moto-ta hi eo mpeno pai' nawai' -ta katuwua' to uma ria kahudua-na, ane mepangala' -ta hi Kareba Lompe'. 11Toe pai' na'ongko' -ama Alata'ala jadi' suro Pue' Yesus, bona aku' mpoparata Kareba Lompe' toi hi tauna to bela-ra to Yahudi, pai' mpotudui' -ra bona mepangala' -ra hi Yesus. 12Jadi', ngkai pobago-ku mpokeni Kareba Lompe' toe-e, pai' alaa-ku mporata kaparia duu' -na ratarungku' -ama tohe'i-e. Aga nau' wae, uma-a me'ea'. Apa' ku'inca kahema-na to kupangala', pai' kusarumaka Hi'a-damo to mpewili' -a, pai' bate monoto hi rala nono-ku kamobaraka' -na mpewili' -a duu' rata hi Eo Kiama. 13Timotius! Kiwoi tudui' to nu'epe ngkai aku'. Tudui' toe-mi to makono, pai' tudui' toe-mi to kana nupotonco oa'. Neo' nubahakai mepangala' hi Kristus Yesus pai' mpoka'ahi' doo ngkai posidaia' -nu hante Kristus Yesus. 14Alata'ala mposarumaka-ta mpokeni tudui' to makono. Jadi', hante petulungi-na Inoha' Tomoroli' to mo'oha' hi rala nono-ta, jaga lompe' tudui' toe, neo' nupelele' ba hema-hema mpohala'tara.

15Nu'inca moto, ngkai hawe'ea to Kristen hi propinsi Asia, neo' uma-pi haduaa to tono' hi aku'. Bangku' hira' Figelus pai' Hermogenes, rapalahii-ama-kuna. 16 17 18Aga ane Onesiforus-hana, wori' ngkani-i mpotanta'u-a. Apa' nau' ratarungku' -a, uma-i me'ea' mpokinomo-a. Karata-na hi Roma rei, nahuduwukui mpopali' -a, duu' napohirua' -maka. Pai' nu'inca moto kawori' petulungia-na hi aku' wengi bula-ku hi Efesus. Mekakae-a hi Pue', kuperapi' bona nagane' hawe'ea ompi' -na Onesiforus, pai' bona napopohiloi ahi' -na hi Onesiforus hi Eo Kiama.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Timothy 6
Top of Page
Top of Page