2 Timothy 1:6
New International Version
For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands.

New Living Translation
This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you.

English Standard Version
For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands,

Berean Study Bible
For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands.

New American Standard Bible
For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands.

King James Bible
Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, I remind you to keep ablaze the gift of God that is in you through the laying on of my hands.

International Standard Version
For this reason, I am reminding you to fan into flames the gift of God that is within you through the laying on of my hands.

NET Bible
Because of this I remind you to rekindle God's gift that you possess through the laying on of my hands.

Aramaic Bible in Plain English
Because of this, I remind you to rouse the gift of God that is in you by laying on of my hands.

GOD'S WORD® Translation
You received a gift from God when I placed my hands on you [to ordain you]. Now I'm reminding you to fan that gift into flames.

Jubilee Bible 2000
Therefore I admonish thee that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.

King James 2000 Bible
Therefore I remind you that you stir up the gift of God, which is in you by the laying on of my hands.

American King James Version
Why I put you in remembrance that you stir up the gift of God, which is in you by the putting on of my hands.

American Standard Version
For which cause I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee through the laying on of my hands.

Douay-Rheims Bible
For which cause I admonish thee, that thou stir up the grace of God which is in thee, by the imposition of my hands.

Darby Bible Translation
For which cause I put thee in mind to rekindle the gift of God which is in thee by the putting on of my hands.

English Revised Version
For the which cause I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee through the laying on of my hands.

Webster's Bible Translation
For which cause I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God, which is in thee by the imposition of my hands.

Weymouth New Testament
For this reason let me remind you to rekindle God's gift which is yours through the laying on of my hands.

World English Bible
For this cause, I remind you that you should stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.

Young's Literal Translation
For which cause I remind thee to stir up the gift of God that is in thee through the putting on of my hands,

2 Timotheus 1:6 Afrikaans PWL
Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die gawe van God op te wek wat, deur die oplegging van hande, in jou is,

2 Timoteut 1:6 Albanian
Për këtë arsye po të kujtoj ta zgjosh dhuntinë e Perëndisë që është në ty me anë të vënies së duarve të mia.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 1:6 Arabic: Smith & Van Dyke
فلهذا السبب اذكّرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك بوضع يديّ.

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 1:6 Armenian (Western): NT
Ուստի կը վերյիշեցնեմ քեզի՝ որ արծարծես Աստուծոյ շնորհը, որ տրուեցաւ քեզի՝ երբ ձեռնադրեցի քեզ.

2 Timotheogana. 1:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Causa hunegatic auisatzen aut vitz deçán ene escuén impositionez hitan den Iaincoaren dohaina.

Dyr Timyteus B 1:6 Bavarian
Drum man i di, däßst de Gnaad von n Herrgot, wo dyr mit meiner Handauflögung ztail wordn ist, wider wie ayn Feuer anfachst.

2 Тимотей 1:6 Bulgarian
По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因這理由,我提醒你:要把神的恩賜再如火挑旺起來;這恩賜是藉著我的按手,在你裡面的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因这理由,我提醒你:要把神的恩赐再如火挑旺起来;这恩赐是藉着我的按手,在你里面的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
為此我提醒你,使你將神藉我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
为此我提醒你,使你将神借我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来。

提 摩 太 後 書 1:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
為 此 我 提 醒 你 , 使 你 將 神 藉 我 按 手 所 給 你 的 恩 賜 再 如 火 挑 旺 起 來 。

提 摩 太 後 書 1:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
为 此 我 提 醒 你 , 使 你 将 神 藉 我 按 手 所 给 你 的 恩 赐 再 如 火 挑 旺 起 来 。

Druga poslanica Timoteju 1:6 Croatian Bible
Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.

Druhá Timoteovi 1:6 Czech BKR
Pro kteroužto příčinu napomínám tebe, abys rozněcoval v sobě dar Boží, kterýžť jest dán skrze vzkládání rukou mých.

2 Timoteus 1:6 Danish
Derfor paaminder jeg dig, at du opflammer den Guds Naadegave, som er i dig ved mine Hænders Paalæggelse.

2 Timotheüs 1:6 Dutch Staten Vertaling
Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen.

Nestle Greek New Testament 1904
Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου.

Westcott and Hort 1881
δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

RP Byzantine Majority Text 2005
Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου.

Greek Orthodox Church 1904
δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

Tischendorf 8th Edition
διά ὅς αἰτία ἀναμιμνήσκω σύ ἀναζωπυρέω ὁ χάρισμα ὁ θεός ὅς εἰμί ἐν σύ διά ὁ ἐπίθεσις ὁ χείρ ἐγώ

Scrivener's Textus Receptus 1894
δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου.

Stephanus Textus Receptus 1550
δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου

Stephanus Textus Receptus 1550
δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του Θεου, ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Di’ hēn aitian anamimnēskō se anazōpyrein to charisma tou Theou, ho estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou.

Di’ hen aitian anamimnesko se anazopyrein to charisma tou Theou, ho estin en soi dia tes epitheseos ton cheiron mou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
di' hēn aitian anamimnēskō se anazōpyrein to charisma tou theou, ho estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou;

di' hen aitian anamimnesko se anazopyrein to charisma tou theou, ho estin en soi dia tes epitheseos ton cheiron mou;

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1:6 Westcott/Hort - Transliterated
di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou

2 Timóteushoz 1:6 Hungarian: Karoli
Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

Al Timoteo 2 1:6 Esperanto
Pro tio mi memorigas vin, ke vi reekbruligu la donacon de Dio, kiu estas en vi per la surmetado de miaj manoj.

Toinen kirje Timoteukselle 1:6 Finnish: Bible (1776)
Jonka tähden minä sinua neuvon, ettäs herätät sen Jumalan lahjan, joka sinussa on, minun kätteni päällepanemisen kautta;

2 Timothée 1:6 French: Darby
C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grace de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains;

2 Timothée 1:6 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.

2 Timothée 1:6 French: Martin (1744)
C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains.

2 Timotheus 1:6 German: Modernized
Um welcher Sache willen ich dich erinnere, daß du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände.

2 Timotheus 1:6 German: Luther (1912)
Um solcher Ursache willen erinnere ich dich, daß du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände.

2 Timotheus 1:6 German: Textbibel (1899)
Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gabe Gottes warm zu halten, die in dir ist vermöge meiner Handauflegung.

2 Timoteo 1:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani.

2 Timoteo 1:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Per la qual cagione io ti rammemoro che tu ravvivi il dono il Dio, il quale è in te per l’imposizione delle mie mani.

2 TIM 1:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka itulah sebabnya aku mengingatkan engkau supaya engkau membangkitkan karunia Allah yang di dalam dirimu dengan hal tanganku sudah terhantar atasmu itu.

2 Timothy 1:6 Kabyle: NT
Daymi bɣiɣ a k-weṣṣiɣ a d tessakiḍ tikci-nni i k-d-yețțunefken s ɣuṛ Ṛebbi asm'akken i sserseɣ ifassen-iw fell-ak.

디모데후서 1:6 Korean
그러므로 내가 나의 안수함으로 네 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불일듯 하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니

II Timotheum 1:6 Latin: Vulgata Clementina
Propter quam causam admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum.

Timotejam 2 1:6 Latvian New Testament
Šī iemesla dēļ es tev atgādinu atdzīvināt Dieva žēlastību, kas ar manu roku uzlikšanu ir tevī.

Antrasis laiðkas Timotiejui 1:6 Lithuanian
Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną, esančią tavyje mano rankų uždėjimu.

2 Timothy 1:6 Maori
Koia ahau ka whakamahara nei i a koe, kia whakaungia ano te ahi, te mea i hoatu na e te Atua, tena kei roto i a koe, he mea na te whakapanga atu o oku ringaringa.

2 Timoteus 1:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor minner jeg dig om at du igjen optender den Guds nådegave som er i dig ved min håndspåleggelse.

2 Timoteo 1:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos.

2 Timoteo 1:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos.

2 Timoteo 1:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.

2 Timoteo 1:6 Spanish: Reina Valera 1909
Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos.

2 Timoteo 1:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos.

2 timóteo 1:6 Bíblia King James Atualizada Português
Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos.

2 timóteo 1:6 Portugese Bible
Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos.   

2 Timotei 1:6 Romanian: Cornilescu
De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mînilor mele.

2-е Тимофею 1:6 Russian: Synodal Translation (1876)
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение;

2-е Тимофею 1:6 Russian koi8r
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение;

2 Timothy 1:6 Shuar New Testament
Tuma asakmin Tßjame: Yusna Takasßi tusan winia uwejrun ßmin awanteakui Yus kakarman suramsamia nujai atak kakaram takasta.

2 Timotheosbrevet 1:6 Swedish (1917)
Fördenskull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från Gud, som i följd av min handpåläggning finnes i dig.

2 Timotheo 1:6 Swahili NT
Ndio maana nakukumbusha ukiweke motomoto kile kipaji ulichopewa na Mungu wakati nilipokuwekea mikono yangu.

2 Kay Timoteo 1:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay.

Širawt ta n sanatat ta iktab Bulǝs i Timotay 1:6 Tawallamat Tamajaq NT
Awen da fǝl kay-du-saktaɣ as: sudǝr tǝhǝkkut ta dak-iga Mǝššina, s ǝssǝbab n ǝsǝwǝr wa kay-ǝgeɣ ifassan.

2 ทิโมธี 1:6 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั้นให้รุ่งเรืองขึ้น

2 Timoteos 1:6 Turkish
Bu nedenle, ellerimi senin üzerine koymamla Tanrının sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum.

2 Тимотей 1:6 Ukrainian: NT
З сієї ж причини нагадую тобі, щоб ти під'огрівав дар Божий, що маєш у собі через положеннє рук моїх.

2 Timothy 1:6 Uma New Testament
Jadi', Timotius! Toe pai' kupopokiwoii-ko bona nu'apui moto nono-nu, bona neo' -ko lente mpobago bago to nakolai' -koko Alata'ala, nto'u-na kujama woo' -nu mpo'ongko' -ko jadi' pangkeni agama.

2 Ti-moâ-theâ 1:6 Vietnamese (1934)
Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Ðức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.

2 Timothy 1:5
Top of Page
Top of Page