PROS TIMOTHEON B΄ 1
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kat epangelian zōēs tēs en christō iēsou

2timotheō agapētō teknō charis eleos eirēnē apo theou patros kai christou iēsou tou kuriou ēmōn

3charin echō tō theō ō latreuō apo progonōn en kathara suneidēsei ōs adialeipton echō tēn peri sou mneian en tais deēsesin mou nuktos kai ēmeras 4epipothōn se idein memnēmenos sou tōn dakruōn ina charas plērōthō 5upomnēsin lambanōn tēs en soi anupokritou pisteōs ētis enōkēsen prōton en tē mammē sou lōidi kai tē mētri sou eunikē pepeismai de oti kai en soi

6di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou 7ou gar edōken ēmin o theos pneuma deilias alla dunameōs kai agapēs kai sōphronismou

8mē oun epaischunthēs to marturion tou kuriou ēmōn mēde eme ton desmion autou alla sunkakopathēson tō euangeliō kata dunamin theou 9tou sōsantos ēmas kai kalesantos klēsei agia ou kata ta erga ēmōn alla kat idian prothesin kai charin tēn dotheisan ēmin en christō iēsou pro chronōn aiōniōn 10phanerōtheisan de nun dia tēs epiphaneias tou sōtēros ēmōn iēsou christou katargēsantos men ton thanaton phōtisantos de zōēn kai aphtharsian dia tou euangeliou 11eis o etethēn egō kērux kai apostolos kai didaskalos ethnōn 12di ēn aitian kai tauta paschō all ouk epaischunomai oida gar ō pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin tēn parathēkēn mou phulaxai eis ekeinēn tēn ēmeran

13upotupōsin eche ugiainontōn logōn ōn par emou ēkousas en pistei kai agapē tē en christō iēsou 14tēn kalēn parathēkēn phulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en ēmin

15oidas touto oti apestraphēsan me pantes oi en tē asia ōn estin phugelos kai ermogenēs 16dōē eleos o kurios tō onēsiphorou oikō oti pollakis me anepsuxen kai tēn alusin mou ouk epaischunthē 17alla genomenos en rōmē spoudaioteron ezētēsen me kai euren 18dōē autō o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinē tē ēmera kai osa en ephesō diēkonēsen beltion su ginōskeis

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

1 Timothy 6
Top of Page
Top of Page