PROS TIMOTHEON B΄ 2
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1su oun teknon mou endunamou en tē chariti tē en christō iēsou 2kai a ēkousas par emou dia pollōn marturōn tauta parathou pistois anthrōpois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai 3su oun kakopathēson ōs kalos stratiōtēs iēsou christou 4oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina tō stratologēsanti aresē 5ean de kai athlē tis ou stephanoutai ean mē nomimōs athlēsē 6ton kopiōnta geōrgon dei prōton tōn karpōn metalambanein 7noei a legō dōē gar soi o kurios sunesin en pasin

8mnēmoneue iēsoun christon egēgermenon ek nekrōn ek spermatos dauid kata to euangelion mou 9en ō kakopathō mechri desmōn ōs kakourgos all o logos tou theou ou dedetai 10dia touto panta upomenō dia tous eklektous ina kai autoi sōtērias tuchōsin tēs en christō iēsou meta doxēs aiōniou

11pistos o logos ei gar sunapethanomen kai suzēsomen

12ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumetha kakeinos arnēsetai ēmas

13ei apistoumen ekeinos pistos menei arnēsasthai eauton ou dunatai

14tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou kuriou mē logomachein eis ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn 15spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias 16tas de bebēlous kenophōnias periistaso epi pleion gar prokopsousin asebeias 17kai o logos autōn ōs gangraina nomēn exei ōn estin umenaios kai philētos 18oitines peri tēn alētheian ēstochēsan legontes tēn anastasin ēdē gegonenai kai anatrepousin tēn tinōn pistin 19o mentoi stereos themelios tou theou estēken echōn tēn sphragida tautēn egnō kurios tous ontas autou kai apostētō apo adikias pas o onomazōn to onoma kuriou

20en megalē de oikia ouk estin monon skeuē chrusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis timēn a de eis atimian 21ean oun tis ekkatharē eauton apo toutōn estai skeuos eis timēn ēgiasmenon kai euchrēston tō despotē eis pan ergon agathon ētoimasmenon 22tas de neōterikas epithumias pheuge diōke de dikaiosunēn pistin agapēn eirēnēn meta tōn epikaloumenōn ton kurion ek katharas kardias 23tas de mōras kai apaideutous zētēseis paraitou eidōs oti gennōsin machas 24doulon de kuriou ou dei machesthai all ēpion einai pros pantas didaktikon anexikakon 25en praotēti paideuonta tous antidiatithemenous mēpote dō autois o theos metanoian eis epignōsin alētheias 26kai ananēpsōsin ek tēs tou diabolou pagidos ezōgrēmenoi up autou eis to ekeinou thelēma

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page