KATA IOANNEN 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1en archē ēn o logos kai o logos ēn pros ton theon kai theos ēn o logos 2outos ēn en archē pros ton theon 3panta di autou egeneto kai chōris autou egeneto oude en o gegonen 4en autō zōē ēn kai ē zōē ēn to phōs tōn anthrōpōn 5kai to phōs en tē skotia phainei kai ē skotia auto ou katelaben

6egeneto anthrōpos apestalmenos para theou onoma autō iōannēs 7outos ēlthen eis marturian ina marturēsē peri tou phōtos ina pantes pisteusōsin di autou 8ouk ēn ekeinos to phōs all ina marturēsē peri tou phōtos

9ēn to phōs to alēthinon o phōtizei panta anthrōpon erchomenon eis ton kosmon 10en tō kosmō ēn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnō 11eis ta idia ēlthen kai oi idioi auton ou parelabon 12osoi de elabon auton edōken autois exousian tekna theou genesthai tois pisteuousin eis to onoma autou 13oi ouk ex aimatōn oude ek thelēmatos sarkos oude ek thelēmatos andros all ek theou egennēthēsan

14kai o logos sarx egeneto kai eskēnōsen en ēmin kai etheasametha tēn doxan autou doxan ōs monogenous para patros plērēs charitos kai alētheias 15iōannēs marturei peri autou kai kekragen legōn outos ēn on eipon o opisō mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti prōtos mou ēn 16kai ek tou plērōmatos autou ēmeis pantes elabomen kai charin anti charitos 17oti o nomos dia mōseōs edothē ē charis kai ē alētheia dia iēsou christou egeneto 18theon oudeis eōraken pōpote o monogenēs uios o ōn eis ton kolpon tou patros ekeinos exēgēsato

19kai autē estin ē marturia tou iōannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumōn iereis kai leuitas ina erōtēsōsin auton su tis ei 20kai ōmologēsen kai ouk ērnēsato kai ōmologēsen oti ouk eimi egō o christos 21kai ērōtēsan auton ti oun ēlias ei su kai legei ouk eimi o prophētēs ei su kai apekrithē ou 22eipon oun autō tis ei ina apokrisin dōmen tois pempsasin ēmas ti legeis peri seautou 23ephē egō phōnē boōntos en tē erēmō euthunate tēn odon kuriou kathōs eipen ēsaias o prophētēs

24kai oi apestalmenoi ēsan ek tōn pharisaiōn 25kai ērōtēsan auton kai eipon autō ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos oute ēlias oute o prophētēs 26apekrithē autois o iōannēs legōn egō baptizō en udati mesos de umōn estēken on umeis ouk oidate 27autos estin o opisō mou erchomenos os emprosthen mou gegonen ou egō ouk eimi axios ina lusō autou ton imanta tou upodēmatos 28tauta en bēthabara egeneto peran tou iordanou opou ēn iōannēs baptizōn

29tē epaurion blepei o iōannēs ton iēsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airōn tēn amartian tou kosmou 30outos estin peri ou egō eipon opisō mou erchetai anēr os emprosthen mou gegonen oti prōtos mou ēn 31kagō ouk ēdein auton all ina phanerōthē tō israēl dia touto ēlthon egō en tō udati baptizōn 32kai emarturēsen iōannēs legōn oti tetheamai to pneuma katabainon ōsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton 33kagō ouk ēdein auton all o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen eph on an idēs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizōn en pneumati agiō 34kagō eōraka kai memarturēka oti outos estin o uios tou theou

35tē epaurion palin eistēkei o iōannēs kai ek tōn mathētōn autou duo 36kai emblepsas tō iēsou peripatounti legei ide o amnos tou theou 37kai ēkousan autou oi duo mathētai lalountos kai ēkolouthēsan tō iēsou 38strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipon autō rabbi o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis 39legei autois erchesthe kai idete ēlthon kai eidon pou menei kai par autō emeinan tēn ēmeran ekeinēn ōra de ēn ōs dekatē 40ēn andreas o adelphos simōnos petrou eis ek tōn duo tōn akousantōn para iōannou kai akolouthēsantōn autō 41euriskei outos prōtos ton adelphon ton idion simōna kai legei autō eurēkamen ton messian o estin methermēneuomenon o christos 42kai ēgagen auton pros ton iēsoun emblepsas de autō o iēsous eipen su ei simōn o uios iōna su klēthēsē kēphas o ermēneuetai petros

43tē epaurion ēthelēsen o iēsous exelthein eis tēn galilaian kai euriskei philippon kai legei autō akolouthei moi 44ēn de o philippos apo bēthsaida ek tēs poleōs andreou kai petrou 45euriskei philippos ton nathanaēl kai legei autō on egrapsen mōsēs en tō nomō kai oi prophētai eurēkamen iēsoun ton uion tou iōsēph ton apo nazareth 46kai eipen autō nathanaēl ek nazareth dunatai ti agathon einai legei autō philippos erchou kai ide 47eiden o iēsous ton nathanaēl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alēthōs israēlitēs en ō dolos ouk estin 48legei autō nathanaēl pothen me ginōskeis apekrithē o iēsous kai eipen autō pro tou se philippon phōnēsai onta upo tēn sukēn eidon se 49apekrithē nathanaēl kai legei autō rabbi su ei o uios tou theou su ei o basileus tou israēl 50apekrithē iēsous kai eipen autō oti eipon soi eidon se upokatō tēs sukēs pisteueis meizō toutōn opsei 51kai legei autō amēn amēn legō umin ap arti opsesthe ton ouranon aneōgota kai tous angelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrōpou

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Luke 24
Top of Page
Top of Page