KATA MARKON 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai sunagontai pros auton oi pharisaioi kai tines tōn grammateōn elthontes apo ierosolumōn 2kai idontes tinas tōn mathētōn autou oti koinais chersin tout estin aniptois esthiousin tous artous 3oi gar pharisaioi kai pantes oi ioudaioi ean mē pukna nipsōntai tas cheiras ouk esthiousin kratountes tēn paradosin tōn presbuterōn 4kai apo agoras ean mē baptisōntai ouk esthiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous potēriōn kai xestōn kai chalkiōn 5kai eperōtōsin auton oi pharisaioi kai oi grammateis diati ou peripatousin oi mathētai sou kata tēn paradosin tōn presbuterōn alla koinais chersin esthiousin ton arton

6o de eipen autois kalōs eprophēteusen ēsaias peri umōn tōn upokritōn ōs gegraptai oti outos o laos tois cheilesin me tima ē de kardia autōn porrō apechei ap emou

7matēn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrōpōn

8aphentes tēn entolēn tou theou krateite tēn paradosin tōn anthrōpōn

9kai elegen autois kalōs atheteite tēn entolēn tou theou ina tēn paradosin umōn tērēsēte 10mōusēs gar eipen tima ton patera sou kai tēn mētera sou kai o kakologōn patera ē mētera thanatō teleutatō 11umeis de legete ean eipē anthrōpos tō patri ē tē mētri korban o estin dōron o ean ex emou ōphelēthēs 12ouketi aphiete auton ouden poiēsai tō patri ē tē mētri 13akurountes ton logon tou theou tē paradosei umōn ē paredōkate kai paromoia toiauta polla poieite

14kai proskalesamenos palin ton ochlon elegen autois akousate mou pantes kai sunete 15ouden estin exōthen tou anthrōpou eisporeuomenon eis auton o dunatai koinōsai auton alla ta ek tou anthrōpou ekporeuomena estin ta koinounta ton anthrōpon

17kai ote eisēlthen eis ton oikon apo tou ochlou epērōtōn auton oi mathētai autou tēn parabolēn 18kai legei autois outōs kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exōthen eisporeuomenon eis ton anthrōpon ou dunatai auton koinōsai 19oti ouk eisporeuetai autou eis tēn kardian all eis tēn koilian kai eis ton aphedrōna ekporeuetai katharizōn panta ta brōmata 20elegen de oti to ek tou anthrōpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anthrōpon 21esōthen gar ek tēs kardias tōn anthrōpōn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai porneiai klopai phonoi 22moicheiai pleonexiai ponēriai dolos aselgeia ophthalmos ponēros blasphēmia uperēphania aphrosunē 23panta tauta ta ponēra esōthen ekporeuetai kai koinoi ton anthrōpon

24ekeithen de anastas apēlthen eis ta oria turou kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelēsen gnōnai kai ouk ēdunasthē lathein 25alla euthus akousasa gunē peri autou ēs eichen to thugatrion autēs pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou 26ē de gunē ēn ellēnis surophoinikissa tō genei kai ērōta auton ina to daimonion ekbalē ek tēs thugatros autēs 27kai elegen autē aphes prōton chortasthēnai ta tekna ou gar estin kalon labein ton arton tōn teknōn kai tois kunariois balein 28ē de apekrithē kai legei autō nai kurie kai ta kunaria upokatō tēs trapezēs esthiousin apo tōn psichiōn tōn paidiōn 29kai eipen autē dia touton ton logon upage exelēluthen ek tēs thugatros sou to daimonion 30kai apelthousa eis ton oikon autēs euren to paidion beblēmenon epi tēn klinēn kai to daimonion exelēluthos

31kai palin exelthōn ek tōn oriōn turou ēlthen dia sidōnos eis tēn thalassan tēs galilaias ana meson tōn oriōn dekapoleōs 32kai pherousin autō kōphon kai mogilalon kai parakalousin auton ina epithē autō tēn cheira 33kai apolabomenos auton apo tou ochlou kat idian ebalen tous daktulous eis ta ōta autou kai ptusas ēpsato tēs glōssēs autou 34kai anablepsas eis ton ouranon estenaxen kai legei autō ephphatha o estin dianoichthēti 35kai ēnoigēsan autou ai akoai kai euthus eluthē o desmos tēs glōssēs autou kai elalei orthōs 36kai diesteilato autois ina mēdeni legōsin oson de autois diestelleto autoi mallon perissoteron ekērusson 37kai uperperissōs exeplēssonto legontes kalōs panta pepoiēken kai tous kōphous poiei akouein kai alalous lalein

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Mark 6
Top of Page
Top of Page