KATA LOUKAN 13
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1parēsan de tines en autō tō kairō apangellontes autō peri tōn galilaiōn ōn to aima peilatos emixen meta tōn thusiōn autōn 2kai apokritheis eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartōloi para pantas tous galilaious egenonto oti tauta peponthasin 3ouchi legō umin all ean mē metanoēte pantes omoiōs apoleisthe 4ē ekeinoi oi dekaoktō eph ous epesen o purgos en tō silōam kai apekteinen autous dokeite oti autoi opheiletai egenonto para pantas tous anthrōpous tous katoikountas en ierousalēm 5ouchi legō umin all ean mē metanoēsēte pantes ōsautōs apoleisthe

6elegen de tautēn tēn parabolēn sukēn eichen tis pephuteumenēn en tō ampelōni autou kai ēlthen zētōn karpon en autē kai ouch euren 7eipen de pros ton ampelourgon idou tria etē aph ou erchomai zētōn karpon en tē sukē tautē kai ouch euriskō ekkopson autēn inati kai tēn gēn katargei 8o de apokritheis legei autō kurie aphes autēn kai touto to etos eōs otou skapsō peri autēn kai balō kopria 9kan men poiēsē karpon eis to mellon ei de mēge ekkopseis autēn

10ēn de didaskōn en mia tōn sunagōgōn en tois sabbasin 11kai idou gunē pneuma echousa astheneias etē dekaoktō kai ēn sunkuptousa kai mē dunamenē anakupsai eis to panteles 12idōn de autēn o iēsous prosephōnēsen kai eipen autē gunai apolelusai apo tēs astheneias sou 13kai epethēken autē tas cheiras kai parachrēma anorthōthē kai edoxazen ton theon 14apokritheis de o archisunagōgos aganaktōn oti tō sabbatō etherapeusen o iēsous elegen tō ochlō oti ex ēmerai eisin en ais dei ergazesthai en autais oun erchomenoi therapeuesthe kai mē tē ēmera tou sabbatou 15apekrithē de autō o kurios kai eipen upokritai ekastos umōn tō sabbatō ou luei ton boun autou ē ton onon apo tēs phatnēs kai apagagōn potizei 16tautēn de thugatera abraam ousan ēn edēsen o satanas idou deka kai oktō etē ouk edei luthēnai apo tou desmou toutou tē ēmera tou sabbatou 17kai tauta legontos autou katēschunonto pantes oi antikeimenoi autō kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou

18elegen oun tini omoia estin ē basileia tou theou kai tini omoiōsō autēn 19omoia estin kokkō sinapeōs on labōn anthrōpos ebalen eis kēpon eautou kai ēuxēsen kai egeneto eis dendron kai ta peteina tou ouranou kateskēnōsen en tois kladois autou

20kai palin eipen tini omoiōsō tēn basileian tou theou 21omoia estin zumē ēn labousa gunē ekrupsen eis aleurou sata tria eōs ou ezumōthē olon

22kai dieporeueto kata poleis kai kōmas didaskōn kai poreian poioumenos eis ierosoluma 23eipen de tis autō kurie ei oligoi oi sōzomenoi o de eipen pros autous 24agōnizesthe eiselthein dia tēs stenēs thuras oti polloi legō umin zētēsousin eiselthein kai ouk ischusousin 25aph ou an egerthē o oikodespotēs kai apokleisē tēn thuran kai arxēsthe exō estanai kai krouein tēn thuran legontes kurie anoixon ēmin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este 26tote arxesthe legein ephagomen enōpion sou kai epiomen kai en tais plateiais ēmōn edidaxas 27kai erei legōn umin ouk oida umas pothen este apostēte ap emou pantes ergatai adikias 28ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn otan opsesthe abraam kai isaak kai iakōb kai pantas tous prophētas en tē basileia tou theou umas de ekballomenous exō 29kai ēxousin apo anatolōn kai dusmōn kai borra kai notou kai anaklithēsontai en tē basileia tou theou 30kai idou eisin eschatoi oi esontai prōtoi kai eisin prōtoi oi esontai eschatoi

31en autē tē ōra prosēlthan tines pharisaioi legontes autō exelthe kai poreuou enteuthen oti ērōdēs thelei se apokteinai 32kai eipen autois poreuthentes eipate tē alōpeki tautē idou ekballō daimonia kai iaseis apotelō sēmeron kai aurion kai tē tritē teleioumai 33plēn dei me sēmeron kai aurion kai tē echomenē poreuesthai oti ouk endechetai prophētēn apolesthai exō ierousalēm 34ierousalēm ierousalēm ē apokteinousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornix tēn eautēs nossian upo tas pterugas kai ouk ēthelēsate 35idou aphietai umin o oikos umōn legō umin oti ou mē idēte me eōs ēxei ote eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Luke 12
Top of Page
Top of Page