KATA IOANNEN 1
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1en archē ēn o logos kai o logos ēn pros ton theon kai theos ēn o logos 2outos ēn en archē pros ton theon 3panta di autou egeneto kai chōris autou egeneto oude en o gegonen 4en autō zōē estin kai ē zōē ēn to phōs tōn anthrōpōn 5kai to phōs en tē skotia phainei kai ē skotia auto ou katelaben

6egeneto anthrōpos apestalmenos para theou onoma autō iōannēs 7outos ēlthen eis marturian ina marturēsē peri tou phōtos ina pantes pisteusōsin di autou 8ouk ēn ekeinos to phōs all ina marturēsē peri tou phōtos

9ēn to phōs to alēthinon o phōtizei panta anthrōpon erchomenon eis ton kosmon 10en tō kosmō ēn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnō 11eis ta idia ēlthen kai oi idioi auton ou parelabon 12osoi de elabon auton edōken autois exousian tekna theou genesthai tois pisteuousin eis to onoma autou 13oi ouk ex aimatōn oude ek thelēmatos sarkos oude ek thelēmatos andros all ek theou egennēthēsan

14kai o logos sarx egeneto kai eskēnōsen en ēmin kai etheasametha tēn doxan autou doxan ōs monogenous para patros plērēs charitos kai alētheias 15iōannēs marturei peri autou kai kekragen legōn outos ēn on eipōn o opisō mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti prōtos mou ēn 16oti ek tou plērōmatos autou ēmeis pantes elabomen kai charin anti charitos 17oti o nomos dia mōuseōs edothē ē charis kai ē alētheia dia iēsou christou egeneto 18theon oudeis eōraken pōpote o monogenēs uios o ōn eis ton kolpon tou patros ekeinos exēgēsato

19kai autē estin ē marturia tou iōannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumōn iereis kai leueitas ina erōtēsōsin auton su tis ei 20kai ōmologēsen kai ouk ērnēsato kai ōmologēsen oti egō ouk eimi o christos 21kai ērōtēsan auton ti oun ēleias ei legei ouk eimi o prophētēs ei su kai apekrithē ou 22eipan oun autō tis ei ina apokrisin dōmen tois pempsasin ēmas ti legeis peri seautou 23ephē egō phōnē boōntos en tē erēmō euthunate tēn odon kuriou kathōs eipen ēsaias o prophētēs

24kai apestalmenoi ēsan ek tōn pharisaiōn 25kai ērōtēsan auton kai eipan autō ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos oude ēleias oude o prophētēs 26apekrithē autois o iōannēs legōn egō baptizō en udati mesos umōn stēkei on umeis ouk oidate 27o opisō mou erchomenos ou ouk eimi egō axios ina lusō autou ton imanta tou upodēmatos 28tauta en bēthania egeneto peran tou iordanou opou ēn o iōannēs baptizōn

29tē epaurion blepei ton iēsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airōn tēn amartian tou kosmou 30outos estin uper ou egō eipon opisō mou erchetai anēr os emprosthen mou gegonen oti prōtos mou ēn 31kagō ouk ēdein auton all ina phanerōthē tō israēl dia touto ēlthon egō en udati baptizōn 32kai emarturēsen iōannēs legōn oti tetheamai to pneuma katabainon ōs peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton 33kagō ouk ēdein auton all o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen eph on an idēs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizōn en pneumati agiō 34kagō eōraka kai memarturēka oti outos estin o uios tou theou

35tē epaurion palin eistēkei o iōannēs kai ek tōn mathētōn autou duo 36kai emblepsas tō iēsou peripatounti legei ide o amnos tou theou 37ēkousan oi duo mathētai autou lalountos kai ēkolouthēsan tō iēsou 38strapheis o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois 39ti zēteite oi de eipan autō rabbei o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis 40legei autois erchesthe kai opsesthe ēlthan oun kai eidan pou menei kai par autō emeinan tēn ēmeran ekeinēn ōra ēn ōs dekatē 41ēn andreas o adelphos simōnos petrou eis ek tōn duo tōn akousantōn para iōannou kai akolouthēsantōn autō 42euriskei outos prōtos ton adelphon ton idion simōna kai legei autō eurēkamen ton messian o estin methermēneuomenon christos

43ēgagen auton pros ton iēsoun emblepsas autō o iēsous eipen su ei simōn o uios iōannou su klēthēsē kēphas o ermēneuetai petros 44tē epaurion ēthelēsen exelthein eis tēn galilaian kai euriskei philippon kai legei autō o iēsous akolouthei moi 45ēn de o philippos apo bēthsaida ek tēs poleōs andreou kai petrou 46euriskei philippos ton nathanaēl kai legei autō on egrapsen mōusēs en tō nomō kai oi prophētai eurēkamen iēsoun uion tou iōsēph ton apo nazaret 47eipen autō nathanaēl ek nazaret dunatai ti agathon einai legei autō philippos erchou kai ide 48eiden iēsous ton nathanaēl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alēthōs israēleitēs en ō dolos ouk estin 49legei autō nathanaēl pothen me ginōskeis apekrithē iēsous kai eipen autō pro tou se philippon phōnēsai onta upo tēn sukēn eidon se 50apekrithē autō nathanaēl rabbei su ei o uios tou theou su basileus ei tou israēl 51apekrithē iēsous kai eipen autō oti eipon soi oti eidon se upokatō tēs sukēs pisteueis meizō toutōn opsē (52) kai legei autō amēn amēn legō umin opsesthe ton ouranon aneōgota kai tous angelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrōpou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Luke 24
Top of Page
Top of Page