2 Timotei 4
Romanian: Cornilescu
1Te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: 2propovăduieşte Cuvîntul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blîndeţea şi învăţătura. 3Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4Îşi vor întoarce urechea dela adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.

6Căci eu sînt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape. 7M'am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, în ,,ziua aceea``, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

9Caută de vino curînd la mine. 10Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m'a părăsit, şi a plecat la Tesalonic. Crescens s'a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. 11Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu, şi adu -l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă. 12Pe Tihic l-am trimes la Efes. 13Cînd vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat -o în Troa la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele. 14Alexandru, căldărarul, mi -a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. 15Păzeşte-te şi tu de el, pentrucă este cu totul împotriva cuvintelor noastre.

16La întîiul meu răspuns de apărare, nimeni n'a fost cu mine, ci toţi m'au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! 17Însă Domnul a stat lîngă mine, şi m'a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, şi s'o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. 18Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mîntui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

19Spune sănătate Priscilei şi lui Acuila, şi casei lui Onisifor. 20Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. 21Caută de vino înainte de iarnă. Eubul şi Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii îţi trimet sănătate.

22Domnul Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! AminRomanian: Cornilescu

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page