תהילים 109
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש׃

2כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃

3ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃

4תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃

5וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃

6הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו׃

7בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃

8יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃

9יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃

10ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃

11ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃

12אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃

13יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃

14יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃

15יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃

16יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת׃

17ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃

18וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃

19תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃

20זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על נפשי׃

21ואתה יהוה אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני׃

22כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי׃

23כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה׃

24ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן׃

25ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם׃

26עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך׃

27וידעו כי ידך זאת אתה יהוה עשיתה׃

28יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח׃

29ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃

30אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃

31כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 108
Top of Page
Top of Page