עבדיה 1
Hebrew Bible OT and NT

1חזון עבדיה כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה׃

2הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד׃

3זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃

4אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה׃

5אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות׃

6איך נחפשו עשו נבעו מצפניו׃

7עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃

8הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו׃

9וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל׃

10מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם׃

11ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם׃

12ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה׃

13אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו׃

14ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה׃

15כי קרוב יום יהוה על כל הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך׃

16כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו׃

17ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם׃

18והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃

19וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד׃

20וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב׃

21ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Amos 9
Top of Page
Top of Page