במדבר 32
Hebrew Bible OT and NT

1ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה׃ 2ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר׃ 3עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען׃ 4הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה׃ 5ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן׃

6ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה׃ 7ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃ 8כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ׃ 9ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃ 10ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר׃ 11אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי׃ 12בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה׃ 13ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה׃ 14והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל׃ 15כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה׃

16ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו׃ 17ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ׃ 18לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו׃ 19כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה׃

20ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה׃ 21ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו׃ 22ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקיים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה׃ 23ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם׃ 24בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו׃

25ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה׃ 26טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד׃ 27ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר׃

28ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל׃ 29ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה׃ 30ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען׃ 31ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה׃ 32נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן׃

33ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב׃ 34ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער׃ 35ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה׃ 36ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן׃ 37ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים׃ 38ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו׃ 39וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה׃ 40ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה׃ 41ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר׃ 42ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 31
Top of Page
Top of Page