בראשית 44
Hebrew Bible OT and NT

1ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו׃ 2ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר׃ 3הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם׃ 4הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה׃ 5הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם׃

6וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה׃ 7ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה׃ 8הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב׃ 9אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים׃ 10ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים׃ 11וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו׃ 12ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן׃ 13ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה׃

14ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה׃ 15ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני׃ 16ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו׃ 17ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם׃

18ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה׃ 19אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח׃ 20ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו׃ 21ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו׃ 22ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת׃ 23ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני׃ 24ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני׃ 25ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל׃ 26ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו׃ 27ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי׃ 28ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה׃ 29ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה׃ 30ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו׃ 31והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה׃ 32כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים׃ 33ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו׃ 34כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 43
Top of Page
Top of Page