יחזקאל 22
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 2ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה׃ 3ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה׃ 4בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃ 5הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה׃

6הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם׃ 7אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃ 8קדשי בזית ואת שבתתי חללת׃ 9אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך׃ 10ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃ 11ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃ 12שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃

13והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃ 14היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃ 15והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃ 16ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה׃

17ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 18בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃ 19לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם׃ 20קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם׃ 21וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה׃ 22כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם׃

23ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 24בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם׃ 25קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃ 26כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃ 27שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃ 28ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃ 29עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט׃ 30ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃ 31ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ezekiel 21
Top of Page
Top of Page