דברי הימים א 4
Hebrew Bible OT and NT

1בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל׃ 2וראיה בן שובל הוליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי׃ 3ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני׃ 4ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם׃ 5ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה׃ 6ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה׃ 7ובני חלאה צרת יצחר ואתנן׃ 8וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום׃

9ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב׃ 10ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל׃

11וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון׃ 12ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה׃

13ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת׃ 14ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו׃ 15ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז׃ 16ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל׃ 17ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע׃ 18ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד׃ 19ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי׃ 20ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת׃

21בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע׃ 22ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים׃ 23המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם׃

24בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול׃ 25שלם בנו מבשם בנו משמע בנו׃ 26ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו׃ 27ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה׃ 28וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל׃ 29ובבלהה ובעצם ובתולד׃ 30ובבתואל ובחרמה ובציקלג׃ 31ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד׃ 32וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש׃ 33וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבתם והתיחשם להם׃

34ומשובב וימלך ויושה בן אמציה׃ 35ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל׃ 36ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה׃ 37וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה׃ 38אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב׃

39וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם׃ 40וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים׃ 41ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם׃ 42ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃ 43ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page