דברי הימים א 5
Hebrew Bible OT and NT

1ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה׃ 2כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף׃ 3בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי׃ 4בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו׃ 5מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו׃ 6בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני׃ 7ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו׃ 8ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון׃ 9ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד׃ 10ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד׃

11ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה׃ 12יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן׃ 13ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה׃ 14אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז׃ 15אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם׃ 16וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם׃ 17כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל׃

18בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא׃ 19ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב׃ 20ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו׃ 21וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף׃ 22כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה׃

23ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון המה רבו׃ 24ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם׃

25וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם׃ 26ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 4
Top of Page
Top of Page