דברי הימים א 6
Hebrew Bible OT and NT

1בני לוי גרשון קהת ומררי׃ 2ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ 3ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 4אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע׃ 5ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי׃ 6ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות׃ 7מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ 8ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ׃ 9ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן׃ 10ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם׃ 11ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ 12ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום׃ 13ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה׃ 14ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק׃ 15ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר׃

16בני לוי גרשם קהת ומררי׃ 17ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי׃ 18ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃ 19בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם׃ 20לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃ 21יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו׃ 22בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃ 23אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו׃ 24תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃ 25ובני אלקנה עמשי ואחימות׃ 26אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו׃ 27אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו׃ 28ובני שמואל הבכר ושני ואביה׃ 29בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו׃ 30שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו׃

31ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר בית יהוה ממנוח הארון׃ 32ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם׃ 33ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל׃ 34בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח׃ 35בן ציף בן אלקנה בן מחת בן עמשי׃ 36בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה׃ 37בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח׃ 38בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל׃ 39ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא׃ 40בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה׃ 41בן אתני בן זרח בן עדיה׃ 42בן איתן בן זמה בן שמעי׃ 43בן יחת בן גרשם בן לוי׃ 44ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך׃ 45בן חשביה בן אמציה בן חלקיה׃ 46בן אמצי בן בני בן שמר׃ 47בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי׃ 48ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים׃

49ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים׃ 50ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו׃ 51בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו׃ 52מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו׃ 53צדוק בנו אחימעץ בנו׃

54ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃ 55ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה׃ 56ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃ 57ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה׃ 58ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה׃ 59ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה׃ 60וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם׃

61ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃ 62ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃ 63לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃ 64ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם׃ 65ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃

66וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃ 67ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה׃ 68ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה׃ 69ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה׃ 70וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים׃

71לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה׃ 72וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה׃ 73ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה׃ 74וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה׃ 75ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה׃ 76וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה׃

77לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה׃ 78ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה׃ 79ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה׃ 80וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה׃ 81ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page