Zsoltárok 105
Hungarian: Karoli
1Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az õ nevét, hirdessétek a népek között az õ cselekedeteit!

2Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden õ csodatételét.

3Dicsekedjetek az õ szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.

4Kivánjátok az Urat és az õ erejét; keressétek az õ orczáját szüntelen.

5Emlékezzetek meg az õ csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleirõl és az õ szájának ítéleteirõl.

6Oh Ábrahámnak, az õ szolgájának magva; oh Jákóbnak, az õ választottának fiai!

7Õ, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az õ ítélete.

8Megemlékezik az õ szövetségérõl mindörökké; az õ rendeletérõl, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;

9A melyet kötött Ábrahámmal, és az õ Izsáknak tett esküvésérõl.

10És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,

11Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.

12Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban,

13És egyik nemzettõl a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:

14Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa õket, sõt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:]

15Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

16Mikor éhséget idéze elõ a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré,

17Elküldött elõttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;

18A lábait békóba szorították, õ maga vasban járt vala,

19Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta õt.

20Elküldött a király és feloldotta õt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette õt;

21Úrrá tevé õt az õ házán, és uralkodóvá minden jószágán;

22Hogy fõembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.

23És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.

24És igen megszaporítá az õ népét, és erõsebbé tevé elnyomóinál.

25Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyûlöljék az õ népét, [és ] álnokul cselekedjenek az õ szolgáival.

26Elküldte Mózest, az õ szolgáját, és Áront, a kit választott vala.

27Elvégezék azok között az õ jeleit, és a csodákat a Khám földén.

28Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az õ rendeleteinek.

29Vizeiket vérré változtatá, és megölé az õ halaikat.

30Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.]

31Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden õ határukon.

32Adott nékik esõ gyanánt jégesõt, [és] lángoló tüzet a földjökre.

33És elvevé szõlõjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élõ fáit.

34Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.

35És megemészte minden növényt az õ földjökön, és az õ szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.

36És megöle minden elsõszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.

37És kihozá õket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.

38Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tõlök való félelem megszállta õket.

39Felhõt terjeszte ki, hogy befedezze [õket,] és tüzet, hogy világítson éjjel.

40Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg õket.

41Megnyitotta a kõsziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.

42Mert megemlékezett az õ szentséges igéretérõl, a [melyet tõn] Ábrahámnak, az õ szolgájának.

43Kihozá azért az õ népét örömmel, [és] az õ választottait vígassággal.

44És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.

45Azért, hogy megtartsák az õ rendeleteit, és törvényeit megõrizzék. Dicsérjétek az Urat!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 104
Top of Page
Top of Page