947. bus
Strong's Concordance
bus: to tread down, trample
Original Word: בּוּס
Part of Speech: Verb
Transliteration: bus
Phonetic Spelling: (boos)
Definition: to tread down, trample
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to tread down, trample
NASB Translation
loathes (1), squirming (2), trample (1), trample down (1), trampled (1), trampled down (1), tread down (2), treading down (1), trod down (1), trodden it down (1).

Brown-Driver-Briggs
[בּוּס] verb tread down, trample —

Qal Imperfect יָבוּס Psalm 60:14 = Psalm 108:14; 3feminine singular תָּבוּס Proverbs 27:7, אָבוּס Isaiah 63:6; suffix3singular אֲבוּסֶנּוּ Isaiah 14:25; 1plural נָבוּס Psalm 44:6; — tread down, trample (of warriors), no object expressed Zechariah 10:5; id., figurative with accusative (subject ׳י, as warrior) Isaiah 14:25 compare Psalm 60:14 = Psalm 108:14; Isaiah 63:6; (subject men, with God's help) Psalm 44:6; figurative = reject, loathe Proverbs 27:7.

Pol. Perfect בּוֺסְסוּ Isaiah 63:18; בֹּסְסוּ Jeremiah 12:10tread down in bad sense, subject enemies of ׳י, object accusative Jeremiah 12:10 (in metaphor); = desecrate (object מקדשׁ) Isaiah 63:18.

Hithpolel Participle feminine מִתְבּוֺסֶסֶת Ezekiel 16:6,22 — of the blind movements of infant's limbs, kick out (this way and that), figurative of Jerusalem.

Hoph`al Participle מוּבָ֑ס Isaiah 14:19 — passive trodden down Isaiah 14:19, of corpse, simile of king of Babylon.

Strong's Exhaustive Concordance
loath, tread down, under foot, be polluted

A primitive root; to trample (literally or figuratively) -- loath, tread (down, under (foot)), be polluted.

Forms and Transliterations
אֲבוּסֶ֑נּוּ אבוסנו בֹּסְס֖וּ בּוֹסְס֖וּ בּוֹסִ֨ים בוסים בוססו בססו וְאָב֤וּס ואבוס יָב֥וּס יבוס מִתְבּוֹסֶ֖סֶת מִתְבּוֹסֶ֥סֶת מוּבָֽס׃ מובס׃ מתבוססת נָב֥וּס נבוס תָּב֣וּס תבוס ’ă·ḇū·sen·nū ’ăḇūsennū avuSennu bō·sə·sū bō·w·sîm bō·ws·sū boseSu bōsəsū boSim bosSu bōwsîm bōwssū miṯ·bō·w·se·seṯ mitboSeset miṯbōwseseṯ mū·ḇās mūḇās muVas nā·ḇūs nāḇūs naVus tā·ḇūs tāḇūs taVus veaVus wə’āḇūs wə·’ā·ḇūs yā·ḇūs yāḇūs yaVus
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Psalm 44:5
HEB: נְנַגֵּ֑חַ בְּ֝שִׁמְךָ֗ נָב֥וּס קָמֵֽינוּ׃
NAS: Through Your name we will trample down those who rise
KJV: through thy name will we tread them under that rise up
INT: will push your name will trample rise

Psalm 60:12
HEB: חָ֑יִל וְ֝ה֗וּא יָב֥וּס צָרֵֽינוּ׃
NAS: valiantly, And it is He who will tread down our adversaries.
KJV: valiantly: for he [it is that] shall tread down our enemies.
INT: valiantly who will tread our adversaries

Psalm 108:13
HEB: חָ֑יִל וְ֝ה֗וּא יָב֥וּס צָרֵֽינוּ׃
NAS: valiantly, And it is He who shall tread down our adversaries.
KJV: valiantly: for he [it is that] shall tread down our enemies.
INT: valiantly who shall tread our adversaries

Proverbs 27:7
HEB: נֶ֣פֶשׁ שְׂ֭בֵעָה תָּב֣וּס נֹ֑פֶת וְנֶ֥פֶשׁ
NAS: man loathes honey,
KJV: soul loatheth an honeycomb;
INT: man A sated loathes honey man

Isaiah 14:19
HEB: ב֖וֹר כְּפֶ֥גֶר מוּבָֽס׃
NAS: of the pit Like a trampled corpse.
KJV: as a carcase trodden under feet.
INT: of the pit corpse A trampled

Isaiah 14:25
HEB: וְעַל־ הָרַ֖י אֲבוּסֶ֑נּוּ וְסָ֤ר מֵֽעֲלֵיהֶם֙
NAS: in My land, and I will trample him on My mountains.
KJV: and upon my mountains tread him under foot: then shall his yoke
INT: on my mountains will trample will be removed Then

Isaiah 63:6
HEB: וְאָב֤וּס עַמִּים֙ בְּאַפִּ֔י
NAS: I trod down the peoples in My anger
KJV: And I will tread down the people
INT: trod the peoples my anger

Isaiah 63:18
HEB: קָדְשֶׁ֑ךָ צָרֵ֕ינוּ בּוֹסְס֖וּ מִקְדָּשֶֽׁךָ׃
NAS: Our adversaries have trodden [it] down.
KJV: our adversaries have trodden down thy sanctuary.
INT: your holy our adversaries have trodden your sanctuary

Jeremiah 12:10
HEB: שִֽׁחֲת֣וּ כַרְמִ֔י בֹּסְס֖וּ אֶת־ חֶלְקָתִ֑י
NAS: My vineyard, They have trampled down My field;
KJV: my portion under foot, they have made
INT: have ruined my vineyard have trampled my field have made

Ezekiel 16:6
HEB: עָלַ֙יִךְ֙ וָֽאֶרְאֵ֔ךְ מִתְבּוֹסֶ֖סֶת בְּדָמָ֑יִךְ וָאֹ֤מַר
NAS: by you and saw you squirming in your blood,
KJV: by thee, and saw thee polluted in thine own blood,
INT: and and saw squirming your blood said

Ezekiel 16:22
HEB: עֵרֹ֣ם וְעֶרְיָ֔ה מִתְבּוֹסֶ֥סֶת בְּדָמֵ֖ךְ הָיִֽית׃
NAS: and bare and squirming in your blood.
KJV: and bare, [and] wast polluted in thy blood.
INT: were naked and bare and squirming your blood become

Zechariah 10:5
HEB: וְהָי֨וּ כְגִבֹּרִ֜ים בּוֹסִ֨ים בְּטִ֤יט חוּצוֹת֙
NAS: They will be as mighty men, Treading down [the enemy] in the mire
KJV: And they shall be as mighty [men], which tread down [their enemies] in the mire
INT: will be as mighty Treading the mire of the streets

12 Occurrences

Strong's Hebrew 947
12 Occurrences


’ă·ḇū·sen·nū — 1 Occ.
bō·sə·sū — 1 Occ.
bō·w·sîm — 1 Occ.
bō·ws·sū — 1 Occ.
miṯ·bō·w·se·seṯ — 2 Occ.
mū·ḇās — 1 Occ.
nā·ḇūs — 1 Occ.
tā·ḇūs — 1 Occ.
wə·’ā·ḇūs — 1 Occ.
yā·ḇūs — 2 Occ.
946
Top of Page
Top of Page