σπλάγχνα
Englishman's Concordance
σπλάγχνα (splanchna) — 9 Occurrences

Luke 1:78 N-ANP
GRK: διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ
NAS: Because of the tender mercy
KJV: Through the tender mercy of our
INT: through [the] affections of compassion of God

Acts 1:18 N-NNP
GRK: πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ
NAS: and all his intestines gushed
KJV: all his bowels gushed out.
INT: all the intestines of him

2 Corinthians 7:15 N-NNP
GRK: καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως
NAS: His affection abounds all the more
KJV: his inward affection is
INT: and the affections of him more abundantly

Philippians 2:1 N-NNP
GRK: εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί
NAS: if any affection and compassion,
KJV: if any bowels and
INT: if any affections and compassions

Colossians 3:12 N-ANP
GRK: καὶ ἠγαπημένοι σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα
NAS: put on a heart of compassion,
KJV: beloved, bowels of mercies,
INT: and beloved hearts of compassion kindess

Philemon 1:7 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων
NAS: because the hearts of the saints
KJV: because the bowels of the saints
INT: because the hearts of the saints

Philemon 1:12 N-NNP
GRK: τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
NAS: to you in person, that is, [sending] my very heart,
KJV: that is, mine own bowels:
INT: my very heart

Philemon 1:20 N-ANP
GRK: μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
NAS: refresh my heart in Christ.
KJV: refresh my bowels in the Lord.
INT: my heart in Christ

1 John 3:17 N-ANP
GRK: κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ'
NAS: and closes his heart against
KJV: his bowels [of compassion] from
INT: might shut up the heart of him from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page