σπόγγον
Englishman's Concordance
σπόγγον (spongon) — 3 Occurrences

Matthew 27:48 N-AMS
GRK: καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε
NAS: and taking a sponge, he filled
KJV: and took a spunge, and filled
INT: and having taken a sponge having filled [it] and

Mark 15:36 N-AMS
GRK: καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς
NAS: and filled a sponge with sour wine,
KJV: and filled a spunge full of vinegar,
INT: and having filled a sponge with vinegar having put [it] on

John 19:29 N-AMS
GRK: ὄξους μεστόν σπόγγον οὖν μεστὸν
NAS: they put a sponge full
KJV: they filled a spunge with vinegar,
INT: of vinegar full a sponge therefore having filled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page