σπόρον
Englishman's Concordance
σπόρον (sporon) — 4 Occurrences

Mark 4:26 N-AMS
GRK: βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς
NAS: a man who casts seed upon the soil;
KJV: should cast seed into
INT: should cast the seed upon the

Luke 8:5 N-AMS
GRK: σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ καὶ
NAS: out to sow his seed; and as he sowed,
KJV: to sow his seed: and as
INT: to sow the seed of him and

2 Corinthians 9:10 N-AMS
GRK: δὲ ἐπιχορηγῶν σπόρον τῷ σπείροντι
NAS: and multiply your seed for sowing and increase
KJV: multiply your seed sown, and increase
INT: moreover supplies seed to him that sows

2 Corinthians 9:10 N-AMS
GRK: πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ
INT: may he multiply the seed of you and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page