KATA LOUKAN 13
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1parēsan de tines en autō tō kairō apangellontes autō peri tōn galilaiōn ōn to aima pilatos emixen meta tōn thusiōn autōn 2kai apokritheis o iēsous eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartōloi para pantas tous galilaious egenonto oti toiauta peponthasin 3ouchi legō umin all ean mē metanoēte pantes ōsautōs apoleisthe 4ē ekeinoi oi deka kai oktō eph ous epesen o purgos en tō silōam kai apekteinen autous dokeite oti outoi opheiletai egenonto para pantas anthrōpous tous katoikountas en ierousalēm 5ouchi legō umin all ean mē metanoēte pantes omoiōs apoleisthe

6elegen de tautēn tēn parabolēn sukēn eichen tis en tō ampelōni autou pephuteumenēn kai ēlthen zētōn karpon en autē kai ouch euren 7eipen de pros ton ampelourgon idou tria etē erchomai zētōn karpon en tē sukē tautē kai ouch euriskō ekkopson autēn ina ti kai tēn gēn katargei 8o de apokritheis legei autō kurie aphes autēn kai touto to etos eōs otou skapsō peri autēn kai balō kopria 9kan men poiēsē karpon ei de mēge eis to mellon ekkopseis autēn

10ēn de didaskōn en mia tōn sunagōgōn en tois sabbasin 11kai idou gunē ēn pneuma echousa astheneias etē deka kai oktō kai ēn sunkuptousa kai mē dunamenē anakupsai eis to panteles 12idōn de autēn o iēsous prosephōnēsen kai eipen autē gunai apolelusai tēs astheneias sou 13kai epethēken autē tas cheiras kai parachrēma anōrthōthē kai edoxazen ton theon 14apokritheis de o archisunagōgos aganaktōn oti tō sabbatō etherapeusen o iēsous elegen tō ochlō ex ēmerai eisin en ais dei ergazesthai en tautais oun erchomenoi therapeuesthe kai mē tē ēmera tou sabbatou 15apekrithē oun autō o kurios kai eipen upokritai ekastos umōn tō sabbatō ou luei ton boun autou ē ton onon apo tēs phatnēs kai apagagōn potizei 16tautēn de thugatera abraam ousan ēn edēsen o satanas idou deka kai oktō etē ouk edei luthēnai apo tou desmou toutou tē ēmera tou sabbatou 17kai tauta legontos autou katēschunonto pantes oi antikeimenoi autō kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou

18elegen de tini omoia estin ē basileia tou theou kai tini omoiōsō autēn 19omoia estin kokkō sinapeōs on labōn anthrōpos ebalen eis kēpon eautou kai ēuxēsen kai egeneto eis dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskēnōsen en tois kladois autou

20palin eipen tini omoiōsō tēn basileian tou theou 21omoia estin zumē ēn labousa gunē enekrupsen eis aleurou sata tria eōs ou ezumōthē olon

22kai dieporeueto kata poleis kai kōmas didaskōn kai poreian poioumenos eis ierousalēm 23eipen de tis autō kurie ei oligoi oi sōzomenoi o de eipen pros autous 24agōnizesthe eiselthein dia tēs stenēs pulēs oti polloi legō umin zētēsousin eiselthein kai ouk ischusousin 25aph ou an egerthē o oikodespotēs kai apokleisē tēn thuran kai arxēsthe exō estanai kai krouein tēn thuran legontes kurie kurie anoixon ēmin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este 26tote arxesthe legein ephagomen enōpion sou kai epiomen kai en tais plateiais ēmōn edidaxas 27kai erei legō umin ouk oida umas pothen este apostēte ap emou pantes oi ergatai tēs adikias 28ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn otan opsēsthe abraam kai isaak kai iakōb kai pantas tous prophētas en tē basileia tou theou umas de ekballomenous exō 29kai ēxousin apo anatolōn kai dusmōn kai borra kai notou kai anaklithēsontai en tē basileia tou theou 30kai idou eisin eschatoi oi esontai prōtoi kai eisin prōtoi oi esontai eschatoi

31en autē tē ēmera prosēlthon tines pharisaioi legontes autō exelthe kai poreuou enteuthen oti ērōdēs thelei se apokteinai 32kai eipen autois poreuthentes eipate tē alōpeki tautē idou ekballō daimonia kai iaseis epitelō sēmeron kai aurion kai tē tritē teleioumai 33plēn dei me sēmeron kai aurion kai tē echomenē poreuesthai oti ouk endechetai prophētēn apolesthai exō ierousalēm 34ierousalēm ierousalēm ē apoktenousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis tēn eautēs nossian upo tas pterugas kai ouk ēthelēsate 35idou aphietai umin o oikos umōn erēmos legō de umin oti ou mē me idēte eōs an ēxei ote eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Luke 12
Top of Page
Top of Page