PRAXEIS 2
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai en tō sumplērousthai tēn ēmeran tēs pentēkostēs ēsan apantes omothumadon epi to auto 2kai egeneto aphnō ek tou ouranou ēchos ōsper pheromenēs pnoēs biaias kai eplērōsen olon ton oikon ou ēsan kathēmenoi 3kai ōphthēsan autois diamerizomenai glōssai ōsei puros ekathisen te eph ena ekaston autōn 4kai eplēsthēsan apantes pneumatos agiou kai ērxanto lalein eterais glōssais kathōs to pneuma edidou autois apophthengesthai

5ēsan de en ierousalēm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos ethnous tōn upo ton ouranon 6genomenēs de tēs phōnēs tautēs sunēlthen to plēthos kai sunechuthē oti ēkouon eis ekastos tē idia dialektō lalountōn autōn 7existanto de pantes kai ethaumazon legontes pros allēlous ouk idou pantes outoi eisin oi lalountes galilaioi 8kai pōs ēmeis akouomen ekastos tē idia dialektō ēmōn en ē egennēthēmen 9parthoi kai mēdoi kai elamitai kai oi katoikountes tēn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai tēn asian 10phrugian te kai pamphulian aigupton kai ta merē tēs libuēs tēs kata kurēnēn kai oi epidēmountes rōmaioi ioudaioi te kai prosēlutoi 11krētes kai arabes akouomen lalountōn autōn tais ēmeterais glōssais ta megaleia tou theou 12existanto de pantes kai diēporoun allos pros allon legontes ti an theloi touto einai 13eteroi de chleuazontes elegon oti gleukous memestōmenoi eisin

14statheis de petros sun tois endeka epēren tēn phōnēn autou kai apephthegxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousalēm apantes touto umin gnōston estō kai enōtisasthe ta rēmata mou 15ou gar ōs umeis upolambanete outoi methuousin estin gar ōra tritē tēs ēmeras 16alla touto estin to eirēmenon dia tou prophētou iōēl

17kai estai en tais eschatais ēmerais legei o theos ekcheō apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai prophēteusousin oi uioi umōn kai ai thugateres umōn kai oi neaniskoi umōn oraseis opsontai kai oi presbuteroi umōn enupnia enupniasthēsontai

18kaige epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais ēmerais ekeinais ekcheō apo tou pneumatos mou kai prophēteusousin

19kai dōsō terata en tō ouranō anō kai sēmeia epi tēs gēs katō aima kai pur kai atmida kapnou

20o ēlios metastraphēsetai eis skotos kai ē selēnē eis aima prin ē elthein tēn ēmeran kuriou tēn megalēn kai epiphanē

21kai estai pas os an epikalesētai to onoma kuriou sōthēsetai

22andres israēlitai akousate tous logous toutous iēsoun ton nazōraion andra apo tou theou apodedeigmenon eis umas dunamesin kai terasin kai sēmeiois ois epoiēsen di autou o theos en mesō umōn kathōs kai autoi oidate 23touton tē ōrismenē boulē kai prognōsei tou theou ekdoton labontes dia cheirōn anomōn prospēxantes aneilete 24on o theos anestēsen lusas tas ōdinas tou thanatou kathoti ouk ēn dunaton krateisthai auton up autou

25dauid gar legei eis auton proōrōmēn ton kurion enōpion mou dia pantos oti ek dexiōn mou estin ina mē saleuthō

26dia touto euphranthē ē kardia mou kai ēgalliasato ē glōssa mou eti de kai ē sarx mou kataskēnōsei ep elpidi

27oti ouk enkataleipseis tēn psuchēn mou eis adou oude dōseis ton osion sou idein diaphthoran

28egnōrisas moi odous zōēs plērōseis me euphrosunēs meta tou prosōpou sou

29andres adelphoi exon eipein meta parrēsias pros umas peri tou patriarchou dauid oti kai eteleutēsen kai etaphē kai to mnēma autou estin en ēmin achri tēs ēmeras tautēs 30prophētēs oun uparchōn kai eidōs oti orkō ōmosen autō o theos ek karpou tēs osphuos autou to kata sarka anastēsein ton christon kathisai epi tou thronou autou 31proidōn elalēsen peri tēs anastaseōs tou christou oti ou kateleiphthē ē psuchē autou eis adou oude ē sarx autou eiden diaphthoran 32touton ton iēsoun anestēsen o theos ou pantes ēmeis esmen martures 33tē dexia oun tou theou upsōtheis tēn te epangelian tou agiou pneumatos labōn para tou patros execheen touto o nun umeis blepete kai akouete

34ou gar dauid anebē eis tous ouranous legei de autos eipen o kurios tō kuriō mou kathou ek dexiōn mou

35eōs an thō tous echthrous sou upopodion tōn podōn sou 36asphalōs oun ginōsketō pas oikos israēl oti kai kurion kai christon auton o theos epoiēsen touton ton iēsoun on umeis estaurōsate

37akousantes de katenugēsan tē kardia eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti poiēsomen andres adelphoi 38petros de ephē pros autous metanoēsate kai baptisthētō ekastos umōn epi tō onomati iēsou christou eis aphesin amartiōn kai lēpsesthe tēn dōrean tou agiou pneumatos 39umin gar estin ē epangelia kai tois teknois umōn kai pasin tois eis makran osous an proskalesētai kurios o theos ēmōn 40eterois te logois pleiosin diemartureto kai parekalei legōn sōthēte apo tēs geneas tēs skolias tautēs 41oi men oun asmenōs apodexamenoi ton logon autou ebaptisthēsan kai prosetethēsan tē ēmera ekeinē psuchai ōsei trischiliai

42ēsan de proskarterountes tē didachē tōn apostolōn kai tē koinōnia kai tē klasei tou artou kai tais proseuchais

43egeneto de pasē psuchē phobos polla te terata kai sēmeia dia tōn apostolōn egineto 44pantes de oi pisteuontes ēsan epi to auto kai eichon apanta koina 45kai ta ktēmata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin kathoti an tis chreian eichen 46kath ēmeran te proskarterountes omothumadon en tō ierō klōntes te kat oikon arton metelambanon trophēs en agalliasei kai aphelotēti kardias 47ainountes ton theon kai echontes charin pros olon ton laon o de kurios prosetithei tous sōzomenous kath ēmeran tē ekklēsia

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 1
Top of Page
Top of Page