1 Тимотей 5
Bulgarian
1Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя, 2старите жени като майки, по-младите като сестри- със съвършена чистота.

3Почитай вдовиците, които наистина са вдовици. 4Но ако някоя вдовица има чада или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога. 5А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянствува в молби и в молитви нощем и денем; 6но оная, която живее сладострастно, жива е умряла. 7Заръчвай и това, за да бъдат непорочни. 8Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

9Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, [която е била] на един мъж жена, 10известна по добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странни, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело. 11А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват, 12та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение. 13А при това, те навикват [да стоят] празни, да ходят от къща в къща, и не само [да бъдат] празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва [да се говори]. 14По тая причина, искам по-младите [вдовици] да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули; 15защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана. 16Ако някой вярващ, [мъж или жена], има [сродници] вдовици, нека си ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.

17Презвитерите които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено ония, които се трудят в словото и поучението, 18защото писанието казва: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее"; и: "Работникът заслужа заплатата си". 19Против презвитер не приемай обвинение, освен [ако е нанесено] от двама или трима свидетели. 20Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх. 21Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия [заповеди] без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие. 22Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвувай в чужди грехове. Пази себе си чист.

23Не пий вече [само] вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.

24Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле. 25Така и добрите дела [на някои] са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият [за винаги].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page