B'resheet 9
Genesis 9 Aleppo Codex
1א ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ 2ב ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו 3ג כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה  כירק עשב נתתי לכם את כל 4ד אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו 5ה ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו--אדרש את נפש האדם

6ו שפך דם האדם באדם דמו ישפך  כי בצלם אלהים עשה את האדם

7ז ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה  {ס}

8ח ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר 9ט ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם 10י ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ 11יא והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ 12יב ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם--לדרת עולם 13יג את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ 14יד והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן 15טו וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר 16טז והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ 17יז ויאמר אלהים אל נח  זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ  {פ}

18יח ויהיו בני נח היצאים מן התבה--שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען 19יט שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ

20כ ויחל נח איש האדמה ויטע כרם 21כא וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה 22כב וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ 23כג ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו 24כד וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן

25כה ויאמר ארור כנען  עבד עבדים יהיה לאחיו

26כו ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו

27כז יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו

28כח ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה 29כט ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 8
Top of Page
Top of Page