Y'chizki'el 22
Ezekiel 22 Aleppo Codex
1א ויהי דבר יהוה אלי לאמר 2ב ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה 3ג ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה 4ד בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות 5ה הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך--טמאת השם רבת המהומה

6ו הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם 7ז אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך 8ח קדשי בזית ואת שבתתי חללת 9ט אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך 10י ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך 11יא ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך 12יב שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה

13יג והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך 14יד היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי 15טו והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך 16טז ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה  {פ}

17יז ויהי דבר יהוה אלי לאמר 18יח בן אדם היו לי בית ישראל לסוג (לסיג)  כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור--סגים כסף היו  {ס} 19יט לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם 20כ קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם 21כא וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה 22כב כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם  {פ}

23כג ויהי דבר יהוה אלי לאמר 24כד בן אדם--אמר לה את ארץ לא מטהרה היא  לא גשמה ביום זעם 25כה קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו--אלמנותיה הרבו בתוכה 26כו כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי--בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם 27כז שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף--לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע 28כח ונביאיה טחו להם תפל--חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר 29כט עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט 30ל ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ--לבלתי שחתה ולא מצאתי 31לא ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 21
Top of Page
Top of Page