Devarim 33
Deuteronomy 33 Aleppo Codex
1א וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים--את בני ישראל  לפני מותו

2ב ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו--הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת (אש דת) למו

3ג אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך

4ד תורה צוה לנו משה  מורשה קהלת יעקב

5ה ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל

6ו יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר  {ס}

7ז וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה  {פ}

8ח וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה

9ט האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע  כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו

10י יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך

11יא ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון  {ס}

12יב לבנימן אמר--ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן  {ס}

13יג וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת

14יד וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים

15טו ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם

16טז וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו

17יז בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו--בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה  {ס}

18יח ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך

19יט עמים הר יקראו--שם יזבחו זבחי צדק  כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול  {ס}

20כ ולגד אמר ברוך מרחיב גד  כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד

21כא וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם--צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל  {ס}

22כב ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן

23כג ולנפתלי אמר--נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה  {ס}

24כד ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו

25כה ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך

26כו אין כאל ישרון  רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים

27כז מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד

28כח וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל

29כט אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 32
Top of Page
Top of Page