Devarim 22
Deuteronomy 22 Aleppo Codex
1א לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם  השב תשיבם לאחיך 2ב ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו--ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו 3ג וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה  לא תוכל להתעלם  {ס} 4ד לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם  הקם תקים עמו  {ס}

5ה לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה  כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה  {פ}

6ו כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים--לא תקח האם על הבנים 7ז שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים  {ס}

8ח כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו

9ט לא תזרע כרמך כלאים  פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם  {ס}

10י לא תחרש בשור ובחמר יחדו

11יא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו  {ס}

12יב גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה  {ס}

13יג כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה 14יד ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים 15טו ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר--השערה 16טז ואמר אבי הנער אל הזקנים  את בתי נתתי לאיש הזה לאשה--וישנאה 17יז והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר 18יח ולקחו זקני העיר ההוא את האיש ויסרו אתו 19יט וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה--כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו  {ס}

20כ ואם אמת היה הדבר הזה  לא נמצאו בתולים לנער 21כא והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה--כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך  {ס}

22כב כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם--האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל  {ס}

23כג כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה 24כד והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו--את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך  {ס}

25כה ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה  ומת האיש אשר שכב עמה--לבדו 26כו ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות  כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש--כן הדבר הזה 27כז כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה  {ס}

28כח כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו 29כט ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער--חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה--לא יוכל שלחה כל ימיו  {ס}

30א לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 21
Top of Page
Top of Page