Shmuel Bet 23
2 Samuel 23 Aleppo Codex
1א ואלה דברי דוד האחרנים  נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על--משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל

2ב רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני

3ג אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל  מושל באדם--צדיק מושל יראת אלהים

4ד וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ

5ה כי לא כן ביתי עם אל  כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה--כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח

6ו ובליעל כקוץ מנד כלהם  כי לא ביד יקחו

7ז ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת  {פ}

8ח אלה שמות הגברים אשר לדוד  ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו (העצני)--על שמנה מאות חלל בפעם אחד (אחת)  {ס} 9ט ואחרו אלעזר בן דדי (דדו) בן אחחי בשלשה גברים (הגברים) עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל 10י הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט  {ס}

11יא ואחריו שמה בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים 12יב ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה  {ס}

13יג וירדו שלשים (שלשה) מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד--אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים 14יד ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם 15טו ויתאוה דוד ויאמר  מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער  {ס} 16טז ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה 17יז ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים  {ס}

18יח ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי (השלשה) והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה 19יט מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא  {ס}

20כ ובניהו בן יהוידע בן איש חי (חיל) רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה (הארי) בתוך הבאר ביום השלג 21כא והוא הכה את איש מצרי אשר (איש) מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו 22כב אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים 23כג מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד  {ר} אל משמעתו  {ס}

24כד עשהאל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו  {ר} בית לחם  {ס} 25כה שמה החרדי  {ס}  אליקא  {ר} החרדי  {ס} 26כו חלץ הפלטי  {ס}  עירא  {ר} בן עקש  {ס}  התקועי  {ס} 27כז אביעזר  {ר} הענתתי  {ס}  מבני החשתי  {ס} 28כח צלמון  {ר} האחחי  {ס}  מהרי הנטפתי  {ס} 29כט חלב בן בענה  {ר} הנטפתי  {ס}  אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן  {ס} 30ל בניהו  {ר} פרעתני  {ס}  הדי מנחלי געש  {ס} 31לא אבי עלבון  {ר} הערבתי  {ס}  עזמות הברחמי  {ס} 32לב אליחבא  {ר} השעלבני  {ס}  בני ישן יהונתן  {ס} 33לג שמה  {ר} ההררי  {ס}  אחיאם בן שרר האררי  {ס} 34לד אליפלט  {ר} בן אחסבי בן המעכתי  {ס}  אליעם בן אחיתפל  {ר} הגלני  {ס} 35לה חצרו (חצרי) הכרמלי  {ס}  פערי  {ר} הארבי  {ס} 36לו יגאל בן נתן מצבה  {ס}  בני  {ר} הגדי  {ס} 37לז צלק העמני  {ס}  נחרי  {ר} הבארתי--נשאי (נשא) כלי יואב בן צריה  {ס} 38לח עירא  {ר} היתרי  {ס}  גרב היתרי  {ס} 39לט אוריה  {ר} החתי--כל שלשים ושבעה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Samuel 22
Top of Page
Top of Page