Genesis 42
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yar· ya·'a·kov, ki yesh-she·ver be·mitz·ra·yim; vai·yo·mer ya·'a·kov le·va·nav, lam·mah tit·ra·'u. 2vai·yo·mer hin·neh sha·ma'·ti, ki yesh-she·ver be·mitz·ra·yim; re·du-sham·mah ve·shiv·ru-la·nu mi·sham, ve·nich·yeh ve·lo na·mut. 3vai·ye·re·du a·chei-yo·v·sef a·sa·rah; lish·bor bar mim·mitz·ra·yim. 4ve·'et-bin·ya·min a·chi yo·v·sef, lo-sha·lach ya·'a·kov et-e·chav; ki a·mar, pen-yik·ra·'en·nu a·so·vn. 5vai·ya·vo·'u be·nei yis·ra·'el, lish·bor be·to·vch hab·ba·'im; ki-ha·yah ha·ra·'av be·'e·retz ke·na·'an.

6ve·yo·v·sef hu ha·shal·lit al-ha·'a·retz, hu ham·mash·bir le·chol-am ha·'a·retz; vai·ya·vo·'u a·chei yo·v·sef, vai·yish·ta·cha·vu-lov ap·pa·yim a·re·tzah. 7vai·yar· yo·v·sef et-e·chav vai·yak·ki·rem; vai·yit·nak·ker a·lei·hem vay·dab·ber it·tam ka·sho·vt vai·yo·mer a·le·hem me·'a·yin ba·tem, vai·yo·me·ru, me·'e·retz ke·na·'an lish·bar-o·chel.

8vai·yak·ker yo·v·sef et-e·chav; ve·hem lo hik·ki·ru·hu. 9vai·yiz·kor yo·v·sef, et ha·cha·lo·mo·vt, a·sher cha·lam la·hem; vai·yo·mer a·le·hem me·rag·ge·lim at·tem, lir·'o·vt et-er·vat ha·'a·retz ba·tem. 10vai·yo·me·ru e·lav lo a·do·ni; va·'a·va·dei·cha ba·'u lish·bar-o·chel. 11kul·la·nu be·nei ish-e·chad na·che·nu; ke·nim a·nach·nu, lo-hai·u a·va·dei·cha me·rag·ge·lim. 12vai·yo·mer a·le·hem; lo ki-er·vat ha·'a·retz ba·tem lir·'o·vt. 13vai·yo·me·ru she·neim a·sar a·va·dei·cha a·chim a·nach·nu be·nei ish-e·chad be·'e·retz ke·na·'an; ve·hin·neh hak·ka·ton et-a·vi·nu hai·yo·vm, ve·ha·'e·chad ei·nen·nu. 14vai·yo·mer a·le·hem yo·v·sef; hu a·sher dib·bar·ti a·le·chem le·mor me·rag·ge·lim at·tem. 15be·zot tib·ba·che·nu; chei far·'oh im-te·tze·'u miz·zeh, ki im-be·vo·v a·chi·chem hak·ka·ton hen·nah. 16shil·chu mik·kem e·chad ve·yik·kach et-a·chi·chem ve·'at·tem he·'a·se·ru, ve·yib·ba·cha·nu div·rei·chem, ha·'e·met it·te·chem; ve·'im-lo chei far·'oh, ki me·rag·ge·lim at·tem. 17vai·ye·'e·sof o·tam el-mish·mar she·lo·shet ya·mim.

18vai·yo·mer a·le·hem yo·v·sef bai·yo·vm ha·she·li·shi, zot a·su vich·yu; et-ha·'e·lo·him a·ni ya·re. 19im-ke·nim at·tem, a·chi·chem e·chad, ye·'a·ser be·veit mish·mar·chem; ve·'at·tem le·chu ha·vi·'u, she·ver ra·'a·vo·vn bat·tei·chem. 20ve·'et-a·chi·chem hak·ka·ton ta·vi·'u e·lai, ve·ye·'a·me·nu div·rei·chem ve·lo ta·mu·tu; vai·ya·'a·su-chen. 21vai·yo·me·ru ish el-a·chiv a·val a·she·mim a·nach·nu al-a·chi·nu a·sher ra·'i·nu tza·rat naf·shov be·hit·chan·nov e·lei·nu ve·lo sha·ma·'e·nu; al-ken ba·'ah e·lei·nu, ha·tza·rah haz·zot. 22vai·ya·'an re·'u·ven o·tam le·mor ha·lo·v a·mar·ti a·lei·chem le·mor al-te·chet·'u vai·ye·led ve·lo she·ma'·tem; ve·gam-da·mov hin·neh nid·rash. 23ve·hem lo ya·de·'u, ki sho·me·a' yo·v·sef; ki ham·me·litz bei·no·tam. 24vai·yis·sov me·'a·lei·hem vai·ye·ve·ke; vai·ya·shav a·le·hem vay·dab·ber a·le·hem, vai·yik·kach me·'it·tam et-shim·'o·vn, vai·ye·'e·sor o·tov le·'ei·nei·hem.

25vay·tzav yo·v·sef vay·mal·'u et-ke·lei·hem bar u·le·ha·shiv kas·pei·hem ish el-sak·kov, ve·la·tet la·hem tze·dah lad·da·rech; vai·ya·'as la·hem ken.

26vai·yis·'u et-shiv·ram al-cha·mo·rei·hem; vai·ye·le·chu mi·sham. 27vai·yif·tach ha·'e·chad et-sak·kov la·tet mis·po·v la·cha·mo·rov bam·ma·lo·vn; vai·yar· et-kas·pov, ve·hin·neh-hu be·fi am·tach·tov. 28vai·yo·mer el-e·chav hu·shav kas·pi, ve·gam hin·neh ve·'am·tach·ti; vai·ye·tze lib·bam vai·ye·cher·du ish el-a·chiv le·mor, mah-zot a·sah e·lo·him la·nu.

29vai·ya·vo·'u el-ya·'a·kov a·vi·hem ar·tzah ke·na·'an; vai·yag·gi·du lov, et kol-hak·ko·rot o·tam le·mor. 30dib·ber ha·'ish a·do·nei ha·'a·retz it·ta·nu ka·sho·vt; vai·yit·ten o·ta·nu, kim·rag·ge·lim et-ha·'a·retz. 31van·no·mer e·lav ke·nim a·na·che·nu; lo ha·yi·nu me·rag·ge·lim. 32she·neim-a·sar a·nach·nu a·chim be·nei a·vi·nu; ha·'e·chad ei·nen·nu, ve·hak·ka·ton hai·yo·vm et-a·vi·nu be·'e·retz ke·na·'an. 33vai·yo·mer e·lei·nu ha·'ish a·do·nei ha·'a·retz, be·zot e·da, ki che·nim at·tem; a·chi·chem ha·'e·chad han·ni·chu it·ti, ve·'et-ra·'a·vo·vn bat·tei·chem ke·chu va·le·chu. 34ve·ha·vi·'u et-a·chi·chem hak·ka·ton e·lai ve·'e·de·'ah ki lo me·rag·ge·lim at·tem, ki che·nim at·tem; et-a·chi·chem et·ten la·chem, ve·'et-ha·'a·retz tis·cha·ru.

35vay·hi hem me·ri·kim sak·kei·hem, ve·hin·neh-ish tze·ro·vr-kas·pov be·sak·kov; vai·yir·'u et-tze·ro·ro·vt kas·pei·hem hem·mah va·'a·vi·hem vai·yi·ra·'u. 36vai·yo·mer a·le·hem ya·'a·kov a·vi·hem, o·ti shik·kal·tem; yo·v·sef ei·nen·nu ve·shim·'o·vn ei·nen·nu, ve·'et-bin·ya·min tik·ka·chu, a·lai hai·u chul·la·nah. 37vai·yo·mer re·'u·ven el-a·viv le·mor, et-she·nei va·nai ta·mit, im-lo a·vi·'en·nu e·lei·cha; te·nah o·tov al-ya·di, va·'a·ni a·shi·ven·nu e·lei·cha. 38vai·yo·mer lo-ye·red be·ni im·ma·chem; ki-a·chiv met ve·hu le·vad·dov nish·'ar u·ke·ra·'a·hu a·so·vn bad·de·rech a·sher te·le·chu-vah, ve·ho·v·rad·tem et-sei·va·ti be·ya·go·vn she·'o·v·lah.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Genesis 41
Top of Page
Top of Page