Exodus 4
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·'an mo·sheh vai·yo·mer, ve·hen lo-ya·'a·mi·nu li, ve·lo yish·me·'u be·ko·li; ki yo·me·ru, lo-nir·'ah e·lei·cha ha·shem. 2vai·yo·mer e·lav ha·shem maz·zeh ch mah-zeh k ve·ya·de·cha; vai·yo·mer mat·teh. 3vai·yo·mer hash·li·che·hu ar·tzah, vai·yash·li·che·hu ar·tzah vay·hi le·na·chash; vai·ya·nas mo·sheh mip·pa·nav. 4vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh, she·lach ya·de·cha, ve·'e·choz biz·na·vov; vai·yish·lach ya·dov vai·ya·cha·zek bov, vay·hi le·mat·teh be·chap·pov. 5le·ma·'an ya·'a·mi·nu, ki-nir·'ah e·lei·cha ha·shem e·lo·hei a·vo·tam; e·lo·hei av·ra·ham e·lo·hei yitz·chak ve·lo·hei ya·'a·kov.

6vai·yo·mer ha·shem lov o·vd ha·ve-na ya·de·cha be·chei·ke·cha, vai·ya·ve ya·dov be·chei·kov; vai·yo·v·tzi·'ah, ve·hin·neh ya·dov me·tzo·ra·'at ka·sha·leg. 7vai·yo·mer ha·shev ya·de·cha el-chei·ke·cha, vai·ya·shev ya·dov el-chei·kov; vai·yo·v·tzi·'ah me·chei·kov, ve·hin·neh-sha·vah kiv·sa·rov. 8ve·ha·yah im-lo ya·'a·mi·nu lach, ve·lo yish·me·'u, le·kol ha·'ot ha·ri·sho·vn; ve·he·'e·mi·nu, le·kol ha·'ot ha·'a·cha·ro·vn. 9ve·ha·yah im-lo ya·'a·mi·nu gam lish·nei ha·'o·to·vt ha·'el·leh ve·lo yish·me·'un le·ko·le·cha, ve·la·kach·ta mim·mei·mei hay·'or, ve·sha·fach·ta hai·yab·ba·shah; ve·hai·u ham·ma·yim a·sher tik·kach min-hay·'or, ve·hai·u le·dam bai·yab·ba·shet.

10vai·yo·mer mo·sheh el-ha·shem bi a·do·nai lo ish de·va·rim a·no·chi gam mit·te·mo·vl gam mi·shil·shom, gam me·'az dab·ber·cha el-av·de·cha; ki che·vad-peh u·che·vad la·sho·vn a·no·chi. 11vai·yo·mer ha·shem e·lav mi sam peh la·'a·dam ov mi-ya·sum il·lem, ov che·resh, ov fik·ke·ach ov iv·ver; ha·lo a·no·chi ha·shem. 12ve·'at·tah lech; ve·'a·no·chi eh·yeh im-pi·cha, ve·ho·v·rei·ti·cha a·sher te·dab·ber. 13vai·yo·mer bi a·do·nai; she·lach-na be·yad-tish·lach.

14vai·yi·char-af ha·shem be·mo·sheh vai·yo·mer ha·lo a·ha·ron a·chi·cha hal·le·vi, ya·da'·ti ki-dab·ber ye·dab·ber hu; ve·gam hin·neh-hu yo·tze lik·ra·te·cha, ve·ra·'a·cha ve·sa·mach be·lib·bov. 15ve·dib·bar·ta e·lav, ve·sam·ta et-had·de·va·rim be·fiv; ve·'a·no·chi eh·yeh im-pi·cha ve·'im-pi·hu, ve·ho·v·rei·ti et·chem, et a·sher ta·'a·sun. 16ve·dib·ber-hu le·cha el-ha·'am; ve·ha·yah hu yih·yeh-le·cha le·feh, ve·'at·tah tih·yeh-lov le·lo·him. 17ve·'et-ham·mat·teh haz·zeh tik·kach be·ya·de·cha; a·sher ta·'a·seh-bov et-ha·'o·tot. f

18vai·ye·lech mo·sheh vai·ya·shav el-ye·ter cho·te·nov vai·yo·mer lov e·le·chah na ve·'a·shu·vah el-a·chai a·sher-be·mitz·ra·yim, ve·'er·'eh ha·'o·v·dam chai·yim; vai·yo·mer yit·rov le·mo·sheh lech le·sha·lo·vm. 19vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh be·mid·yan, lech shuv mitz·ra·yim; ki-me·tu kol-ha·'a·na·shim, ham·vak·shim et-naf·she·cha. 20vai·yik·kach mo·sheh et-ish·tov ve·'et-ba·nav vai·yar·ki·vem al-ha·cha·mor, vai·ya·shav ar·tzah mitz·ra·yim; vai·yik·kach mo·sheh et-mat·teh ha·'e·lo·him be·ya·dov.

21vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh be·lech·te·cha la·shuv mitz·ray·mah, re·'eh kol-ham·mo·fe·tim a·sher-sam·ti ve·ya·de·cha, va·'a·si·tam lif·nei far·'oh; va·'a·ni a·chaz·zek et-lib·bov, ve·lo ye·shal·lach et-ha·'am. 22ve·'a·mar·ta el-par·'oh; koh a·mar ha·shem, be·ni ve·cho·ri yis·ra·'el. 23va·'o·mar e·lei·cha shal·lach et-be·ni ve·ya·'av·de·ni, vat·te·ma·'en le·shal·le·chov; hin·neh a·no·chi ho·reg, et-bin·cha be·cho·re·cha.

24vay·hi vad·de·rech bam·ma·lo·vn; vai·yif·ge·she·hu ha·shem, vay·vak·kesh ha·mi·tov. 25vat·tik·kach tzip·po·rah tzor vat·tich·rot et-a·re·lat be·nah, vat·tag·ga le·rag·lav; vat·to·mer ki cha·tan-da·mim at·tah li. 26vai·yi·ref mim·men·nu; az a·me·rah, cha·tan da·mim lam·mu·lot. f

27vai·yo·mer ha·shem el-a·ha·ron, lech lik·rat mo·sheh ham·mid·ba·rah; vai·ye·lech vai·yif·ge·she·hu be·har ha·'e·lo·him vai·yi·shak-lov. 28vai·yag·ged mo·sheh le·'a·ha·ron, et kol-div·rei ha·shem a·sher she·la·chov; ve·'et kol-ha·'o·tot a·sher tziv·va·hu. 29vai·ye·lech mo·sheh ve·'a·ha·ron; vai·ya·'as·fu, et-kol-zik·nei be·nei yis·ra·'el. 30vay·dab·ber a·ha·ron, et kol-had·de·va·rim, a·sher-dib·ber ha·shem el-mo·sheh; vai·ya·'as ha·'o·tot le·'ei·nei ha·'am. 31vai·ya·'a·men ha·'am; vai·yish·me·'u ki-fa·kad ha·shem et-be·nei yis·ra·'el ve·chi ra·'ah et-a·ne·yam, vai·yik·ke·du vai·yish·ta·chav·vu.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Exodus 3
Top of Page
Top of Page