Exodus 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ve·'el·leh she·mo·vt be·nei yis·ra·'el, hab·ba·'im mitz·ra·ye·mah; et ya·'a·kov, ish u·vei·tov ba·'u. 2re·'u·ven shim·'o·vn, le·vi vi·hu·dah. 3yis·sa·sh·char ze·vu·lun u·ve·ne·ya·min. 4dan ve·naf·ta·li gad ve·'a·sher. 5vay·hi kol-ne·fesh yo·tze·'ei ye·rech-ya·'a·kov shiv·'im na·fesh; ve·yo·v·sef ha·yah ve·mitz·ra·yim. 6vai·ya·mat yo·v·sef ve·chol-e·chav, ve·chol had·do·vr ha·hu. 7u·ve·nei yis·ra·'el pa·ru vai·yish·re·tzu vai·yir·bu vai·ya·'atz·mu bim·'od me·'od; vat·tim·ma·le ha·'a·retz o·tam. f

8vai·ya·kam me·lech-cha·dash al-mitz·ra·yim; a·sher lo-ya·da et-yo·v·sef. 9vai·yo·mer el-am·mov; hin·neh am be·nei yis·ra·'el, rav ve·'a·tzum mim·men·nu. 10ha·vah nit·chak·ke·mah lov; pen-yir·beh ve·ha·yah ki-tik·re·nah mil·cha·mah ve·no·v·saf gam-hu al-so·ne·'ei·nu, ve·nil·cham-ba·nu ve·'a·lah min-ha·'a·retz. 11vai·ya·si·mu a·lav sa·rei mis·sim, le·ma·'an an·no·tov be·siv·lo·tam; vai·yi·ven a·rei mis·ke·no·vt le·far·'oh, et-pi·tom ve·'et-ra·'am·ses. 12ve·cha·'a·sher ye·'an·nu o·tov, ken yir·beh ve·chen yif·rotz; vai·ya·ku·tzu mip·pe·nei be·nei yis·ra·'el. 13vai·ya·'a·vi·du mitz·ra·yim et-be·nei yis·ra·'el be·fa·rech. 14vay·ma·re·ru et-chai·yei·hem ba·'a·vo·dah ka·shah be·cho·mer u·vil·ve·nim, u·ve·chol-a·vo·dah bas·sa·deh; et kol-a·vo·da·tam, a·sher-a·ve·du va·hem be·fa·rech.

15vai·yo·mer me·lech mitz·ra·yim, lam·yal·le·dot ha·'iv·ri·yot; a·sher shem ha·'a·chat shif·rah, ve·shem ha·she·nit pu·'ah. 16vai·yo·mer be·yal·led·chen et-ha·'iv·ri·yo·vt, u·re·'i·ten al-ha·'a·ve·na·yim; im-ben hu va·ha·mit·ten o·tov, ve·'im-bat hi va·cha·yah. 17vat·ti·re·na ham·yal·le·dot et-ha·'e·lo·him, ve·lo a·su, ka·'a·sher dib·ber a·lei·hen me·lech mitz·ra·yim; vat·te·chai·yei·na et-hay·la·dim. 18vai·yik·ra me·lech-mitz·ra·yim lam·yal·le·dot, vai·yo·mer la·hen, mad·du·a' a·si·ten had·da·var haz·zeh; vat·te·chai·yei·na et-hay·la·dim. 19vat·to·mar·na ham·yal·le·dot el-par·'oh, ki lo chan·na·shim ham·mitz·ri·yot ha·'iv·ri·yot; ki-cha·yo·vt hen·nah, be·te·rem ta·vo·v a·le·hen ham·yal·le·det ve·ya·la·du. 20vai·yei·tev e·lo·him lam·yal·le·dot; vai·yi·rev ha·'am vai·ya·'atz·mu me·'od. 21vay·hi ki-ya·re·'u ham·yal·le·dot et-ha·'e·lo·him; vai·ya·'as la·hem bat·tim. 22vay·tzav par·'oh, le·chol-am·mov le·mor; kol-hab·ben hai·yil·lo·vd hay·'o·rah tash·li·chu·hu, ve·chol-hab·bat te·chai·yun. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Genesis 50
Top of Page
Top of Page