1 Kings 4
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi ham·me·lech she·lo·moh, me·lech al-kol-yis·ra·'el. s 2ve·'el·leh has·sa·rim a·sher-lov; a·zar·ya·hu ven-tza·do·vk hak·ko·hen. s 3e·li·cho·ref va·'a·chi·yah be·nei shi·sha so·fe·rim; ye·ho·v·sha·fat ben-a·chi·lud ham·maz·kir. 4u·ve·na·ya·hu ven-ye·ho·v·ya·da al-ha·tza·va; ve·tza·do·vk ve·'ev·ya·tar ko·ha·nim. s 5va·'a·zar·ya·hu ven-na·tan al-han·ni·tza·vim; ve·za·vud ben-na·tan ko·hen re·'eh ham·me·lech. 6va·'a·chi·shar al-hab·ba·yit; va·'a·do·ni·ram ben-av·da al-ham·mas. s

7ve·lish·lo·moh she·neim-a·sar ni·tza·vim al-kol-yis·ra·'el, ve·chil·ke·lu et-ham·me·lech ve·'et-bei·tov; cho·desh ba·sha·nah yih·yeh al- e·chad ch ha·'e·chad k le·chal·kel. s 8ve·'el·leh she·mo·v·tam, ben-chur be·har ef·ra·yim. s 9ben-de·ker be·ma·katz u·ve·sha·'al·vim u·veit sha·mesh; ve·'ei·lo·vn beit cha·nan. s 10ben-che·sed ba·'a·rub·bo·vt; lov so·choh ve·chol-e·retz che·fer. s 11ben-a·vi·na·dav kol-na·fat dor; ta·fat bat-she·lo·moh, ha·ye·tah lov le·'i·shah. s 12ba·'a·na ben-a·chi·lud, ta'·nach u·me·gid·dov; ve·chol-beit she·'an a·sher e·tzel tza·re·ta·nah mit·ta·chat le·yiz·re·'el mib·beit she·'an ad a·vel me·cho·v·lah, ad me·'e·ver le·ya·ke·mo·'am. s 13ben-ge·ver be·ra·mot gil·'ad; lov chav·vot ya·'ir ben-me·na·sheh a·sher bag·gil·'ad lov che·vel ar·gov a·sher bab·ba·shan, shi·shim a·rim ge·do·lo·vt, cho·v·mah u·ve·ri·ach ne·cho·shet. s 14a·chi·na·dav ben-id·do ma·cha·na·ye·mah. 15a·chi·ma·'atz be·naf·ta·li; gam-hu la·kach et-ba·se·mat bat-she·lo·moh le·'i·shah. 16ba·'a·na ben-chu·shai, be·'a·sher u·ve·'a·lo·vt. s 17ye·ho·v·sha·fat ben-pa·ru·ach be·yi·sa·sh·char. s 18shim·'i ven-e·la be·vin·ya·min. s 19ge·ver ben-u·ri be·'e·retz gil·'ad; e·retz si·cho·vn me·lech ha·'e·mo·ri ve·'og me·lech hab·ba·shan, u·ne·tziv e·chad a·sher ba·'a·retz.

20ye·hu·dah ve·yis·ra·'el rab·bim, ka·cho·vl a·sher-al-hai·yam la·rov; o·che·lim ve·sho·tim u·se·me·chim.

21u·she·lo·moh ha·yah mo·v·shel be·chol-ham·mam·la·cho·vt, min-han·na·har e·retz pe·lish·tim, ve·'ad ge·vul mitz·ra·yim; mag·gi·shim min·chah ve·'o·ve·dim et-she·lo·moh kol-ye·mei chai·yav. f

22vay·hi le·chem-she·lo·moh le·yo·vm e·chad; she·lo·shim kor so·let, ve·shi·shim kor ka·mach. 23a·sa·rah va·kar be·ri·'im ve·'es·rim ba·kar re·'i u·me·'ah tzon; le·vad me·'ai·yal u·tze·vi ve·yach·mur, u·var·bu·rim a·vu·sim. 24ki-hu ro·deh be·chol-e·ver han·na·har mit·tif·sach ve·'ad-az·zah, be·chol-mal·chei e·ver han·na·har; ve·sha·lo·vm ha·yah lov mik·kol-a·va·rav mis·sa·viv. 25vai·ye·shev ye·hu·dah ve·yis·ra·'el la·ve·tach ish ta·chat gaf·nov ve·ta·chat te·'e·na·tov, mid·dan ve·'ad-be·'er sha·va; kol ye·mei she·lo·moh. s 26vay·hi lish·lo·moh ar·ba·'im e·lef ur·vot su·sim le·mer·ka·vov; u·she·neim-a·sar e·lef pa·ra·shim. 27ve·chil·ke·lu han·ni·tza·vim ha·'el·leh et-ham·me·lech she·lo·moh ve·'et kol-hak·ka·rev el-shul·chan ham·me·lech-she·lo·moh ish cha·de·shov; lo ye·'ad·de·ru da·var. 28ve·has·se·'o·rim ve·hat·te·ven, las·su·sim ve·la·ra·chesh; ya·vi·'u el-ham·ma·ko·vm a·sher yih·yeh-sham, ish ke·mish·pa·tov. s

29vai·yit·ten e·lo·him cha·che·mah lish·lo·moh u·te·vu·nah har·beh me·'od; ve·ro·chav lev, ka·cho·vl a·sher al-se·fat hai·yam. 30vat·te·rev cha·che·mat she·lo·moh, me·cha·che·mat kol-be·nei-ke·dem; u·mik·kol cha·che·mat mitz·ra·yim. 31vai·yech·kam mik·kol-ha·'a·dam me·'ei·tan ha·'ez·ra·chi ve·hei·man ve·chal·kol ve·dar·da be·nei ma·cho·vl; vay·hi-she·mov ve·chol-hag·go·v·yim sa·viv. 32vay·dab·ber she·lo·shet a·la·fim ma·shal; vay·hi shi·rov cha·mi·shah va·'a·lef. 33vay·dab·ber al-ha·'e·tzim min-ha·'e·rez a·sher bal·le·va·no·vn, ve·'ad ha·'e·zo·vv, a·sher yo·tze bak·kir; vay·dab·ber al-hab·be·he·mah ve·'al-ha·'o·vf, ve·'al-ha·re·mes ve·'al-had·da·gim. 34vai·ya·vo·'u mik·kol-ha·'am·mim, lish·mo·a' et cha·che·mat she·lo·moh; me·'et kol-mal·chei ha·'a·retz, a·sher sha·me·'u et-cha·che·ma·tov. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Kings 3
Top of Page
Top of Page