1 Kings 5
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yish·lach chi·ram me·lech-tzo·vr et-a·va·dav el-she·lo·moh, ki sha·ma, ki o·tov ma·she·chu le·me·lech ta·chat a·vi·hu; ki o·hev ha·yah chi·ram le·da·vid kol-hai·ya·mim. s 2vai·yish·lach she·lo·moh, el-chi·ram le·mor. 3at·tah ya·da'·ta et-da·vid a·vi ki lo ya·chol liv·no·vt ba·yit le·shem ha·shem e·lo·hav, mip·pe·nei ham·mil·cha·mah a·sher se·va·vu·hu; ad tet-ha·shem o·tam, ta·chat kap·po·vt rag·lov ch rag·lai. k 4ve·'at·tah he·ni·ach ha·shem e·lo·hai li mis·sa·viv; ein sa·tan, ve·'ein pe·ga ra. 5ve·hin·ni o·mer, liv·no·vt ba·yit, le·shem ha·shem e·lo·hai; ka·'a·sher dib·ber ha·shem el-da·vid a·vi le·mor, bin·cha a·sher et·ten tach·tei·cha al-kis·'e·cha, hu-yiv·neh hab·ba·yit lish·mi. 6ve·'at·tah tzav·veh ve·yich·re·tu-li a·ra·zim min-hal·le·va·no·vn va·'a·va·dai yih·yu im-a·va·dei·cha, u·se·char a·va·dei·cha et·ten le·cha, ke·chol a·sher to·mer; ki at·tah ya·da'·ta ki ein ba·nu ish yo·de·a' lich·rat-e·tzim ka·tzi·do·nim.

7vay·hi kish·mo·a' chi·ram et-div·rei she·lo·moh vai·yis·mach me·'od; vai·yo·mer ba·ruch ha·shem hai·yo·vm, a·sher na·tan le·da·vid ben cha·cham, al-ha·'am ha·rav haz·zeh. 8vai·yish·lach chi·ram el-she·lo·moh le·mor, sha·ma'·ti et a·sher-sha·lach·ta e·lai; a·ni e·'e·seh et-kol-chef·tze·cha, ba·'a·tzei a·ra·zim u·va·'a·tzei ve·ro·v·shim. 9a·va·dai yo·ri·du min-hal·le·va·no·vn yam·mah va·'a·ni a·si·mem do·ve·ro·vt bai·yam ad-ham·ma·ko·vm a·sher-tish·lach e·lai ve·nip·patz·tim sham ve·'at·tah tis·sa; ve·'at·tah ta·'a·seh et-chef·tzi, la·tet le·chem bei·ti. 10vay·hi chi·ro·vm no·ten lish·lo·moh a·tzei a·ra·zim va·'a·tzei ve·ro·v·shim kol-chef·tzov. 11u·she·lo·moh na·tan le·chi·ram es·rim e·lef kor chit·tim mak·ko·let le·vei·tov, ve·'es·rim kor she·men ka·tit; koh-yit·ten she·lo·moh le·chi·ram sha·nah ve·sha·nah. f 12va·shem na·tan cha·che·mah lish·lo·moh, ka·'a·sher dib·ber-lov; vay·hi sha·lom bein chi·ram u·vein she·lo·moh, vai·yich·re·tu ve·rit she·nei·hem.

13vai·ya·'al ham·me·lech she·lo·moh mas mik·kol-yis·ra·'el; vay·hi ham·mas, she·lo·shim e·lef ish. 14vai·yish·la·chem le·va·no·v·nah a·se·ret a·la·fim ba·cho·desh cha·li·fo·vt, cho·desh yih·yu val·le·va·no·vn, she·na·yim cho·da·shim be·vei·tov; va·'a·do·ni·ram al-ham·mas. s 15vay·hi lish·lo·moh shiv·'im e·lef no·se sab·bal; u·she·mo·nim e·lef cho·tzev ba·har. 16le·vad mis·sa·rei han·ni·tza·vim lish·lo·moh a·sher al-ham·me·la·chah, she·lo·shet a·la·fim u·she·losh me·'o·vt; ha·ro·dim ba·'am, ha·'o·sim bam·me·la·chah. 17vay·tzav ham·me·lech vai·yas·si·'u a·va·nim ge·do·lo·vt a·va·nim ye·ka·ro·vt le·yas·sed hab·ba·yit av·nei ga·zit. 18vai·yif·se·lu bo·nei she·lo·moh u·vo·nei chi·ro·vm ve·hag·giv·lim; vai·ya·chi·nu ha·'e·tzim ve·ha·'a·va·nim liv·no·vt hab·ba·yit. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Kings 4
Top of Page
Top of Page