1 Kings 16
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi de·var-ha·shem el-ye·hu ven-cha·na·ni, al-ba'·sha le·mor. 2ya·'an a·sher ha·ri·mo·ti·cha min-he·'a·far, va·'et·ten·cha na·gid, al am·mi yis·ra·'el; vat·te·lech be·de·rech ya·ra·ve·'am vat·ta·cha·ti et-am·mi yis·ra·'el, le·hach·'i·se·ni be·chat·to·tam. 3hin·ni mav·'ir a·cha·rei va'·sha ve·'a·cha·rei vei·tov; ve·na·tat·ti et-bei·te·cha, ke·veit ya·ra·ve·'am ben-ne·vat. 4ham·met le·va'·sha ba·'ir, yo·che·lu hak·ke·la·vim; ve·ham·met lov bas·sa·deh, yo·che·lu o·vf ha·sha·ma·yim.

5ve·ye·ter div·rei va'·sha va·'a·sher a·sah u·ge·vu·ra·tov; ha·lo-hem ke·tu·vim al-se·fer div·rei hai·ya·mim le·mal·chei yis·ra·'el.

6vai·yish·kav ba'·sha im-a·vo·tav, vai·yik·ka·ver be·tir·tzah; vai·yim·loch e·lah ve·nov tach·tav. 7ve·gam be·yad-ye·hu ven-cha·na·ni han·na·vi de·var-ha·shem ha·yah el-ba'·sha ve·'el-bei·tov ve·'al kol-ha·ra·'ah a·sher-a·sah be·'ei·nei ha·shem le·hach·'i·sov be·ma·'a·seh ya·dav, lih·yo·vt ke·veit ya·ra·ve·'am; ve·'al a·sher-hik·kah o·tov. f

8bish·nat es·rim va·shesh sha·nah, le·'a·sa me·lech ye·hu·dah; ma·lach e·lah ven-ba'·sha al-yis·ra·'el be·tir·tzah she·na·ta·yim. 9vai·yik·shor a·lav av·dov zim·ri, sar ma·cha·tzit ha·ra·chev; ve·hu ve·tir·tzah sho·teh shik·ko·vr, beit ar·tza, a·sher al-hab·ba·yit be·tir·tzah. 10vai·ya·vo zim·ri vai·yak·ke·hu vay·mi·te·hu, bish·nat es·rim va·she·va, le·'a·sa me·lech ye·hu·dah; vai·yim·loch tach·tav. 11vay·hi ve·ma·le·chov ke·shiv·tov al-kis·'ov hik·kah et-kol-beit ba'·sha, lo-hish·'ir lov mash·tin be·kir; ve·go·'a·lav ve·re·'e·hu.

12vai·yash·med zim·ri, et kol-beit ba'·sha; kid·var ha·shem a·sher dib·ber el-ba'·sha, be·yad ye·hu han·na·vi. 13el kol-chat·to·vt ba'·sha, ve·chat·to·vt e·lah ve·nov; a·sher cha·te·'u va·'a·sher he·che·ti·'u et-yis·ra·'el, le·hach·'is et-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el be·hav·lei·hem. 14ve·ye·ter div·rei e·lah ve·chol-a·sher a·sah; ha·lo·v-hem ke·tu·vim al-se·fer div·rei hai·ya·mim le·mal·chei yis·ra·'el. f

15bish·nat es·rim va·she·va sha·nah le·'a·sa me·lech ye·hu·dah, ma·lach zim·ri shiv·'at ya·mim be·tir·tzah; ve·ha·'am cho·nim, al-gib·be·to·vn a·sher lap·pe·lish·tim. 16vai·yish·ma ha·'am ha·cho·nim le·mor, ka·shar zim·ri, ve·gam hik·kah et-ham·me·lech; vai·yam·li·chu chol-yis·ra·'el et-a·me·ri sar-tza·va al-yis·ra·'el bai·yo·vm ha·hu bam·ma·cha·neh. 17vai·ya·'a·leh a·me·ri ve·chol-yis·ra·'el im·mov mig·gib·be·to·vn; vai·ya·tzu·ru al-tir·tzah. 18vay·hi kir·'o·vt zim·ri ki-nil·ke·dah ha·'ir, vai·ya·vo el-ar·mo·vn beit-ham·me·lech; vai·yis·rof a·lav et-beit-me·lech ba·'esh vai·ya·mot. 19al- chat·ta·tov ch chat·to·tav k a·sher cha·ta, la·'a·so·vt ha·ra be·'ei·nei ha·shem; la·le·chet be·de·rech ya·ra·ve·'am, u·ve·chat·ta·tov a·sher a·sah, le·ha·cha·ti et-yis·ra·'el. 20ve·ye·ter div·rei zim·ri, ve·kish·rov a·sher ka·shar; ha·lo-hem ke·tu·vim al-se·fer div·rei hai·ya·mim le·mal·chei yis·ra·'el. f

21az ye·cha·lek ha·'am yis·ra·'el la·che·tzi; cha·tzi ha·'am ha·yah a·cha·rei tiv·ni ven-gi·nat le·ham·li·chov, ve·ha·cha·tzi a·cha·rei a·me·ri. 22vai·ye·che·zak ha·'am a·sher a·cha·rei a·me·ri, et-ha·'am a·sher a·cha·rei tiv·ni ven-gi·nat; vai·ya·mat tiv·ni, vai·yim·loch a·me·ri. f 23bish·nat she·lo·shim ve·'a·chat sha·nah le·'a·sa me·lech ye·hu·dah, ma·lach a·me·ri al-yis·ra·'el, she·teim es·reh sha·nah; be·tir·tzah ma·lach shesh-sha·nim. 24vai·yi·ken et-ha·har sho·me·ro·vn me·'et she·mer be·chik·ke·ra·yim ka·sef; vai·yi·ven et-ha·har, vai·yik·ra et-shem ha·'ir a·sher ba·nah, al shem-she·mer, a·do·nei ha·har sho·me·ro·vn.

25vai·ya·'a·seh a·me·ri ha·ra be·'ei·nei ha·shem; vai·ya·ra mik·kol a·sher le·fa·nav. 26vai·ye·lech be·chol-de·rech ya·ra·ve·'am ben-ne·vat, u·ve·chat·to·tav ch u·ve·chat·ta·tov, k a·sher he·che·ti et-yis·ra·'el; le·hach·'is et-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el be·hav·lei·hem. 27ve·ye·ter div·rei a·me·ri a·sher a·sah, u·ge·vu·ra·tov a·sher a·sah; ha·lo-hem ke·tu·vim al-se·fer div·rei hai·ya·mim le·mal·chei yis·ra·'el. 28vai·yish·kav a·me·ri im-a·vo·tav, vai·yik·ka·ver be·sho·me·ro·vn; vai·yim·loch ach·'av be·nov tach·tav. f

29ve·'ach·'av ben-a·me·ri ma·lach al-yis·ra·'el, bish·nat she·lo·shim u·she·mo·neh sha·nah, le·'a·sa me·lech ye·hu·dah; vai·yim·loch ach·'av ben-a·me·ri al-yis·ra·'el be·sho·me·ro·vn, es·rim u·she·ta·yim sha·nah. 30vai·ya·'as ach·'av ben-a·me·ri ha·ra be·'ei·nei ha·shem; mik·kol a·sher le·fa·nav.

31vay·hi ha·na·kel lech·tov, be·chat·to·vt ya·ra·ve·'am ben-ne·vat; vai·yik·kach i·shah et-i·ze·vel bat-et·ba·'al me·lech tzi·do·nim, vai·ye·lech vai·ya·'a·vod et-hab·ba·'al, vai·yish·ta·chu lov. 32vai·ya·kem miz·be·ach lab·ba·'al; beit hab·ba·'al, a·sher ba·nah be·sho·me·ro·vn. 33vai·ya·'as ach·'av et-ha·'a·she·rah; vai·yo·v·sef ach·'av la·'a·so·vt le·hach·'is et-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el, mik·kol mal·chei yis·ra·'el, a·sher hai·u le·fa·nav. 34be·ya·mav ba·nah chi·'el beit ha·'e·li et-ye·ri·choh; ba·'a·vi·ram be·cho·rov yis·se·dah u·vis·giv ch u·vis·guv k tze·'i·rov hi·tziv de·la·tei·ha, kid·var ha·shem, a·sher dib·ber, be·yad ye·ho·v·shu·a' bin-nun. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Kings 15
Top of Page
Top of Page