1 Kings 17
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yo·mer e·li·ya·hu hat·tish·bi mit·to·sha·vei gil·'ad el-ach·'av chai-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el a·sher a·mad·ti le·fa·nav, im-yih·yeh ha·sha·nim ha·'el·leh tal u·ma·tar; ki im-le·fi de·va·ri. s 2vay·hi de·var-ha·shem e·lav le·mor. 3lech miz·zeh, u·fa·ni·ta le·cha ke·de·mah; ve·nis·tar·ta be·na·chal ke·rit, a·sher al-pe·nei hai·yar·den. 4ve·ha·yah me·han·na·chal tish·teh; ve·'et-ha·'o·re·vim tziv·vi·ti, le·chal·kel·cha sham. 5vai·ye·lech vai·ya·'as kid·var ha·shem; vai·ye·lech vai·ye·shev be·na·chal ke·rit, a·sher al-pe·nei hai·yar·den. 6ve·ha·'o·re·vim me·vi·'im lov le·chem u·va·sar bab·bo·ker, ve·le·chem u·va·sar ba·'a·rev; u·min-han·na·chal yish·teh. 7vay·hi mik·ketz ya·mim vai·yi·vash han·na·chal; ki lo-ha·yah ge·shem ba·'a·retz. s

8vay·hi de·var-ha·shem e·lav le·mor. 9kum lech tza·re·fa·tah a·sher le·tzi·do·vn, ve·ya·shav·ta sham; hin·neh tziv·vi·ti sham i·shah al·ma·nah le·chal·ke·le·cha. 10vai·ya·kam vai·ye·lech tza·re·fa·tah vai·ya·vo el-pe·tach ha·'ir, ve·hin·neh-sham i·shah al·ma·nah me·ko·she·shet e·tzim; vai·yik·ra e·lei·ha vai·yo·mar, ke·chi-na li me·'at-ma·yim bak·ke·li ve·'esh·teh. 11vat·te·lech la·ka·chat; vai·yik·ra e·lei·ha vai·yo·mar, lik·chi-na li pat-le·chem be·ya·dech. 12vat·to·mer chai-ha·shem e·lo·hei·cha im-yesh-li ma·'o·vg, ki im-me·lo chaf-ke·mach bak·kad, u·me·'at-she·men ba·tzap·pa·chat; ve·hin·ni me·ko·she·shet she·na·yim e·tzim u·va·ti va·'a·si·ti·hu li ve·liv·ni, va·'a·chal·nu·hu va·ma·te·nu. 13vai·yo·mer e·lei·ha e·li·ya·hu al-ti·re·'i, bo·'i a·si chid·va·rech; ach a·si-li mi·sham u·gah ke·tan·nah va·ri·sho·nah ve·ho·v·tzet li, ve·lach ve·liv·nech, ta·'a·si ba·'a·cha·ro·nah. s 14ki choh a·mar ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el kad hak·ke·mach lo tich·lah, ve·tzap·pa·chat ha·she·men lo tech·sar; ad yo·vm tit·ten- ch tet-ha·shem k ge·shem al-pe·nei ha·'a·da·mah. 15vat·te·lech vat·ta·'a·seh kid·var e·li·ya·hu; vat·to·chal hu-va·hi ch hi-va·hu k u·vei·tah ya·mim. 16kad hak·ke·mach lo cha·la·tah, ve·tzap·pa·chat ha·she·men lo cha·ser; kid·var ha·shem, a·sher dib·ber be·yad e·li·ya·hu. f

17vay·hi a·char had·de·va·rim ha·'el·leh, cha·lah ben-ha·'i·shah ba·'a·lat hab·ba·yit; vay·hi cha·le·yov cha·zak me·'od, ad a·sher lo-no·vt·rah-bov ne·sha·mah. 18vat·to·mer el-e·li·ya·hu, mah-li va·lach ish ha·'e·lo·him; ba·ta e·lai le·haz·kir et-a·vo·ni u·le·ha·mit et-be·ni. 19vai·yo·mer e·lei·ha te·ni-li et-be·nech; vai·yik·ka·che·hu me·chei·kah vai·ya·'a·le·hu el-ha·'a·li·yah a·sher-hu yo·shev sham, vai·yash·ki·ve·hu al-mit·ta·tov. 20vai·yik·ra el-ha·shem vai·yo·mar; ha·shem e·lo·hai, ha·gam al-ha·'al·ma·nah a·sher-a·ni mit·go·v·rer im·mah ha·re·'o·v·ta le·ha·mit et-be·nah. 21vai·yit·mo·ded al-hai·ye·led sha·losh pe·'a·mim, vai·yik·ra el-ha·shem vai·yo·mar; ha·shem e·lo·hai, ta·shav na ne·fesh-hai·ye·led haz·zeh al-kir·bov. 22vai·yish·ma ha·shem be·ko·vl e·li·ya·hu; vat·ta·shav ne·fesh-hai·ye·led al-kir·bov vai·ye·chi. 23vai·yik·kach e·li·ya·hu et-hai·ye·led vai·yo·ri·de·hu min-ha·'a·li·yah hab·bay·tah, vai·yit·te·ne·hu le·'im·mov; vai·yo·mer e·li·ya·hu, re·'i chai be·nech. 24vat·to·mer ha·'i·shah el-e·li·ya·hu, at·tah zeh ya·da'·ti, ki ish e·lo·him at·tah; u·de·var-ha·shem be·fi·cha e·met. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Kings 16
Top of Page
Top of Page