Mashali 22
Proverbs 22 WLC
1נבחר ם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

2עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃

3ערום ׀ ראה רעה [ויסתר כ] (ונסתר ק) ופתיים עברו ונענשו׃

4עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

5צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃

6חנך לנער על־פי דרכו גם כי־יזקין לא־יסור ממנה׃

7עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

8זורע עולה [יקצור־ כ] (יקצר־און ק) ושבט עברתו יכלה׃

9טוב־עין הוא יברך כי־נתן מלחמו לדל׃

10גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃

11אהב [טהור־ כ] (טהר־לב ק) חן פתיו רעהו מלך׃

12עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃

13אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃

14שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה [יפול־ כ] (יפל־שם׃ ק)

15אולת קשורה בלב־נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

16עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך־למחסור׃

17הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃

18כי־נעים כי־תשמרם בבטנך יכנו יחדו על־שפתיך׃

19להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף־אתה׃

20הלא כתבתי לך [שלשום כ] (שלישים ק) במועצת ודעת׃

21להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃ פ

22אל־תגזל־דל כי דל־הוא ואל־תדכא עני בשער׃

23כי־יהוה יריב ריבם וקבע את־קבעיהם נפש׃

24אל־תתרע את־בעל אף ואת־איש חמות לא תבוא׃

25פן־תאלף [ארחתו כ] (ארחתיו ק) ולקחת מוקש לנפשך׃

26אל־תהי בתקעי־כף בערבים משאות׃

27אם־אין־לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃

28אל־תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃

29חזית איש ׀ מהיר במלאכתו לפני־מלכים יתיצב בל־יתיצב לפני חשכים׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 21
Top of Page
Top of Page