Mashali 21
Proverbs 21 WLC
1פלגי־מים לב־מלך ביד־יהוה על־כל־אשר יחפץ יטנו׃

2כל־דרך־איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

3עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

4רום־עינים ורחב־לב נר רשעים חטאת׃

5מחשבות חרוץ אך־למותר וכל־אץ אך־למחסור׃

6פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי־מות׃

7שד־רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃

8הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃

9טוב לשבת על־פנת־גג מאשת מדינים ובית חבר׃

10נפש רשע אותה־רע לא־יחן בעיניו רעהו׃

11בענש־לץ יחכם־פתי ובהשכיל לחכם יקח־דעת׃

12משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃

13אטם אזנו מזעקת־דל גם־הוא יקרא ולא יענה׃

14מתן בסתר יכפה־אף ושחד בחק חמה עזה׃

15שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃

16אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃

17איש מחסור אהב שמחה אהב יין־ושמן לא יעשיר׃

18כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃

19טוב שבת בארץ־מדבר מאשת [מדונים כ] (מדינים ק) וכעס׃

20אוצר ׀ נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃

21רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

22עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃

23שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃

24זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃

25תאות עצל תמיתנו כי־מאנו ידיו לעשות׃

26כל־היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

27זבח רשעים תועבה אף כי־בזמה יביאנו׃

28עד־כזבים יאבד ואיש ומע לנצח ידבר׃

29העז איש רשע בפניו וישר הוא ׀ [יכין כ] (יבין ק) [דרכיו כ] (דרכו׃ ק)

30אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃ פ

31סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 20
Top of Page
Top of Page